Dela

Kontakta oss

Hemsjukvård och kommunrehab

Sjukvård och rehabilitering i hemmet

Kommunen och Landstinget har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens innevånare. Huvudregeln är att du i första hand kontaktar din hälsocentral när du har behov av hälso- och sjukvård.  De fall där kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård gäller personer som:
- bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
- har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
- vistas i dagverksamhet.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (§ 18) och utförs av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Bergs kommun har ett demensteam som särskilt arbetar med utredning och stöd till personer med demens och deras anhöriga.

Vem har rätt till kommunens sjukvård och rehabilitering


Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till hälsocentral eller annan vårdgivare eller om behovet är av sådan karaktär att vården bäst bedrivs i det egna hemmet. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till de personer som beviljats särskilda boendeformer och dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller gruppboende enligt Lagen om  Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)


Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården. MASen ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård.

Verksamhetschef


Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och ansvarar för att verksamheten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet samt kostnadseffektivitet.

Uppdaterad: