Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hemsjukvård

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innebär hälso- och sjukvård att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Med omvårdnad inom hälso- och sjukvården avses stöd och hjälp för kortare eller längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd har behov av vård i hemmet och andra insatser för att klara deras dagliga liv.

Kommunen och Landstinget har ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens innevånare. Huvudregeln är att du i första hand kontaktar din hälsocentral när du har behov av hälso- och sjukvård.  De fall där kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård gäller personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men ej möjlighet att på egen hand komma   till hälsocentralen
  • vistas i dagverksamhet.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (§ 18) och utförs av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
De har det övergripande ansvaret för den hälso- och sjukvård som ges till personer i det egna hemmet eller vid särskilt boende.

Vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Hemvårdinsatser

Besök hos läkare sker vid hälsocentral men det förekommer även att läkaren gör hembesök. Sjuksköterskor och distriktssköterskor ansvarar för att följa upp läkarens ordinationer.

Personalen inom hemsjukvården jobbar bland annat med förebyggande hälsoarbete, Riskbedömningar, samt kontakt med andra instanser t.ex läkare, dietist och rehabiliteringspersonal.

I ordinärt och särskilt boende kan bl.a följande saker utföras:

  • Sårbehandling
  • Smärtlindring
  • Hantering av läkemedel
  • Hjälpmedel för inkontinens
  • Rådgivning

Avgifter

Avgift för hemsjukvård tas ut enligt särskild taxa och regleras bl.a efter din inkomst och hur mycket hjälp du får. Om du bor på särskilt boende ingår hemsjukvård och rehabilitering i den omsorgsavgift du betalar.

Uppdaterad: