Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Utlysning - Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

  Denna utlysning från Tillväxtverket är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland. Er ansökan ska vara inriktad mot något av nedan insatsområden och rikta sig till en investeringsprioritering för något av dem. Den ska även bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, investeringsprioritering 2 c.

  Mer information hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

  Sista ansökningsdag är 10 mars 2020.

  Vem kan söka?

  Ni som söker ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Till exempel universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter eller aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

  Till utlysningen för Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning – Starta er AI-resa! Offentliga organisationer

  Är ni en offentlig organisation med bra potential för att använda er av artificiell intelligens (AI), och som därför vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom området? Då finns det pengar att söka från Vinnova för att snabbare komma igång med och dra fördelar av AI inom alla områden. De beviljade projekten ska öka kunskap, kompetens och kapacitet inom AI samtidigt som deras erfarenheter och insikter kan delas med omvärlden för ökad effekt. I denna utlysning är det därför möjligt att få stöd för ett kortare projekt baserat på maskininlärning (ML) för att utvärdera, bygga kunskap om och demonstrera potentialen med AI. Projektet ska ha en potential att leda till en konkret nytta för organisationen, till exempel i form av effektivisering, insikter eller förbättring/utveckling av produkter, tjänster och processer. Sista datum för ansökan är 29 januari 2020 kl 14.00.

  Vem kan söka?

  Organisationer inom offentlig verksamhet. Universitet, högskolor och institut kan delta som ”AI/ML-expert” men kan inte vara den part som startar sin AI-resa.

  Till utlysningen för Starta er AI-resa! Offentliga organisationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Sprid goda exempel om kommersiell service

  Har du haft framgång i ditt arbete med regional och lokal service? Kan andra dra nytta av din kunskap? Då kan du söka pengar från Tillväxtverket för att sprida kunskap om lösningar som verkligen fungerar. Informationsinsatserna du söker för ska öka kunskapen om lokal serviceutveckling och servicearbete på lokal och regional nivå. Du kan söka för utformning och framtagande av information för spridning, till exempel kortfilm, artiklar, webbmaterial, presentationer, webbinar och poddar. Informationen kan gärna vara spridningsbar i sociala kanaler. Sista datum för ansökan 31 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

  Till utlysningen för Sprid goda exempel om kommersiell servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Utveckla service i landsbygder

  För att kunna driva företag och bo i landsbygder, behöver där finnas kommersiell service. Det kan handla om dagligvaror, drivmedel och post. Nu kan du söka pengar från Tillväxtverket för att stärka servicen genom ett pilotprojekt. Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras:

  • projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Det kan också avse förstudier.
  • pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

  Sista datum för ansökan är 31 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

  Till utlysningen för Utveckla service i landsbygderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

  Nu kan du söka pengar från Vinnova för projekt som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Det ska vara projekt som utvecklar nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning. Syftet är att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Projekten ska bestå av minst två aktörer och som representerar olika sektorer.

  Det finns tre ansökningstillfällen för utlysningen; 17 februari 2020 kl 14:00, 25 maj 2020 kl 14:00 samt 28 september 2020 kl 14:00.

  Vem kan söka?

  Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

  Till utlysningen för Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Var med och bidra till att stärka biokraftens roll i omställningen av energisystemet

  Nu kan du söka stöd från Energimyndigheten för projekt som kan stärka biokraftens roll och konkurrenskraft i den hållbara omställningen av energisystemet. Det kan vara projekt där biokraften möjliggör ett helt förnybart och flexibelt elsystem genom att tillhandhålla planerbar elproduktion. För att omvandling av biobränsle och avfall till el och värme sker på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan eller annat projektförslag som kan bidra till utfallsmålen 2030.

  Sista dag för ansökan 19 februari 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor eller universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

  Till utlysningen för Var med och bidra till att stärka biokraftens roll i omställningen av energisystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Industriklivet – stöd till minusutsläpp

  I denna utlysning välkomnas ansökningar som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. Projektet kan pågå som längst till 30 juni 2020 och ansökningar tas emot löpande.

  Vem kan söka stöd?

  Alla aktörer som kan bidra till syftet kan söka stöd. Det kan till exempel vara företag, institut, universitet och högskolor eller offentlig sektor.

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering

  Nu har du möjlighet att söka stöd från Energimyndigheten för projekt som bidrar till utveckling av kompetens och nya digitala lösningar med inriktning mot energisystemet. Det ska vara projekt som stöttar utvecklingen mot ett hållbart energisystem genom ny kunskap och nya digitala lösningar. Sista dag för ansökan är 15 januari 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till en eller flera ovanstående utmaningar kan söka. Det kan till exempel vara företag och branschorganisationer, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner och institut.

  Till utlysningen Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Stöd för internationella projekt som tar fram hållbara energilagersystem

  Projekt som bidrar till att utveckla, testa och anpassa innovativa och hållbara systemlösningar för lagring av energi kan få bidrag. Det kan t ex vara energilagersystem i elnätet som bidrar till lokal och regional balansering av förnybar energiproduktion, lagring av förnybar energi i industrin som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till mer resurseffektiva produktionsprocesser, lagring av energi som bidrar med systemtjänster för elnätet eller annat som kan bidra till målet med utlysningen. Sista dag för ansökan är den 22 januari 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra i internationella utvecklings- och pilotprojekt inom området hållbara integrerade energilagersystem kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner eller institut med anknytning till angivna områden samt övriga aktörer med anknytning till angivna områden.

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Sök checkar för affärsutveckling i sociala företag

  Sociala företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärs-modellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör. Du kan använda checken för att finansiera extern kompetens eller för att projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Intresseanmälan ska lämnas in senast 2020-05-01.

  Vem kan söka?

  Sociala företag som redan är igång med sin verksamhet och vill ta nästa steg. Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Robotlyftet - Automations­checkar

  Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

  Vem kan söka?

  Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

  • minst 2 anställda
  • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
  • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
  • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
  • ha gjort en förutsättningsstudie

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-17 11.22