Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

Nya samarbetsprojekt för jordbruks- och trädgårdsföretag inom cirkulär bioekonomi

Pengarna ska användas för nya samarbetsprojekt inom jordbruks- och trädgårdsnäringarna. De ska gå till projekt som bidrar till samarbeten mellan företag, forskning och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi. Det innebär en hållbar produktion och/eller ett ökat förädlingsvärde av biomassa. Aktörerna ska samverka för förnyelse, innovation och ökad konkurrenskraft för jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Stödet kan sökas till och med den 15 augusti 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet. Projektet ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Insatserna ska främja och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning. Stöd kan beviljas till samarbetsprojekt som bidrar till regional och lokal matkultur. Projekten ska skapa och utveckla samarbete mellan företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra och organisationer. Vi efterlyser särskilt projekt med aktörer både från restaurang- och livsmedelsnäringen och kulturhistoriska miljöer och liknande. Stödet kan sökas till och med den 19 augusti 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag samt enskilda aktörer kan söka det här stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demonstrera lösningar för hållbar användning av material

Utlysningen riktar sig till projekt som syftar till att demonstrera lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Projekten kan vara i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö. Genom det här ska behovet av primära resurser kunna minskas. Lösningarna förväntas ha validerats i mindre skala innan medel söks i denna utlysning.

Projektens lösningar kan vara baserade på:

 • innovativ teknik
 • arbetssätt
 • produktdesign
 • beteendepåverkan eller
 • affärsutformning.

De ska vara nyskapande och ha potential att bidra med en tydlig nytta i förhållande till de lösningar som tillämpas i dag. Sista dag för ansökan 2019-08-28.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning

Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar klimatomställning kan nu söka stöd hos Energimyndigheten för projekt som syftar till att utveckla lösningar och kunskap för framtidens solel, vindkraft och elnät. Projektet ska bidra till att möta en eller flera av utmaningarna nedan:

 • En inkluderande omställning
 • Ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt elsystem
 • Ett förnybart elsystem som säkrar elförsörjningsbehovet för klimatomställningen i alla samhällssektorer

Projektet ska dessutom möta utmaningarna ovan genom att:

 • Utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras och/eller nyttiggöras i samhället eller
 • Bygga upp kunskap och kompetens hos aktörerna i samhället

Sista dag för ansökan 28 augusti 2019.

Vem kan söka?

Samtliga aktörer som kan bidra till utveckling inom utlysningens utmaningar t ex företag, institut, akademi eller offentlig sektor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsprojekt som främjar samiskt näringsliv

Pengarna ska användas till samarbetsprojekt där minst två aktörer ingår och som främjar samiskt näringsliv. Stödet ska bidra till ett eller flera projekt som skapar och utvecklar samarbeten mellan olika företag/organisationer som leder till produktions- och konceptutveckling eller mellan olika aktörer från olika branscher (slöjd, mat, design, besöksnäring, musik etc.) där samisk mat kan presenteras i nya sammanhang och i en samisk kontext. Det kan även vara dokumentation av traditionell samisk matkunskap med till exempel provtillverkning och produktutveckling eller utveckling av samiska företag som förstärker bilden av Sápmi som ett attraktivt matland och en turistisk destination. Stödet kan sökas till och med den 30 augusti 2019.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsinsatser för att bidra till ökad djurvälfärd

Syftet med utlysningen är att genom informationsinsatser förmedla kunskap om djurvälfärd till verksamma inom livsmedelsproduktion. Projektet kan omfatta insatser i form av fysiska informationsträffar, broschyrer och webbinformation. De kan även omfatta sammanställning och förmedling av ny kunskap samt ny tillämpning av kunskap från forskning inom området. Informationsinsatserna kan exempelvis handla om:

 • Förebyggande av smittskydd och djurhälsa
 • Lärdomar kring torkans konsekvenser för djurvälfärden
 • Ökad konkurrenskraft med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd

Du kan söka stödet till och med den 31 augusti 2019.

Vem kan söka?

Företag, föreningar, myndigheter, regioner, kommuner och andra organisationer kan söka.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompetensutveckling för kort livsmedelskedja och lokala marknader

Nu finns det pengar att söka hos Jordbruksverket för att bidra till korta livsmedelskedjor. Syftet är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och inspiration för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Projekten ska innefatta kurser och kan exempelvis innehålla ämnen inom:

 • företagsledning
 • logistik
 • hantering och lagring av livsmedel
 • marknadskunskap prissättning och upphandling

Kurserna ska ha fokus på att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Du kan söka stödet till den 1 september 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar kompetensutveckling.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

Utlysningen är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland. Ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser. Eller genom att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
 • Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Sista dag för ansökan är 5 september 2019, kl. 16.00.

Vem kan söka?

Juridisk person, privat- eller offentligrättslig t ex aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar, universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

I den här utlysningen välkomnas ansökningar inom hela programmets område. En generell utgångspunkt för projekten är att de ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv. Övriga önskvärda egenskaper hos ansökningarna är att de utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten samt att de har motfinansiering från näringslivet. Sista dag för ansökan 2019-09-10.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen samt övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning genom minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser och/eller en mer effektiv energi- och resursanvändningen? Då kan du söka stöd inom följande områden:

 • Nettonollutsläpp från industrins processer
 • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Sista dag för ansökan är den 11 september 2019.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till något eller några av ovanstående mål kan söka. Projekt där olika aktörer som t.ex. akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar prioriteras. När det gäller industrinära forskning bör relevanta användare av resultaten delta i projektet och vara intresserade av att implementera projektresultaten.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla hållbara biobränslen för flyg

Du som vill bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg är välkommen att söka stöd. Projekt kan få stöd för forskning, utveckling och innovation som kan bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg. Sista dag för ansökan 2019-09-12.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till syftet med utlysningen kan söka stödet. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor eller universitet och högskolors samhälls-vetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner och institut.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla innovationsbaserade lösningar som kan bidra till en betydligt ökad användning av återvunnet material i produktion och därigenom till avsevärt minskat behov av primära material. Drivkraften för att öka användningen av återvunnet material i produktion ska komma från tillverkande företag, deras kunder eller slutanvändare av produkter. Av särskilt intresse för utlysningen är materialströmmar som i dag förbränns eller deponeras efter användning. Sista dag för ansökan 2019-09-17.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet. Projekten måste ha minst en organisation av typen tillverkande företag som deltagande part.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Design för energieffektiv vardag

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster och produkter? Denna utlysning från Energimyndigheten välkomnar projektförslag som använder sig av design- och beteendevetenskap för att ta fram affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster som bidrar till energisystemets omställning. Projektet ska syfta till något av områdena "Kunskap och kompetens" eller "Innovation och teknik för resurseffektivitet". Sista ansökningsdag är 17 september 2019.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till energisystemets omställning inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden. Det kan till exempel vara:

 • företag och designbyråer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden

Utlysningen syftar till att stödja utveckling av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden och därigenom ett mer hållbart materialnyttjande. Projektet ska ha ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar ta hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler. Projekt som fokuserar på varuflöden inom någon eller några av de fyra kategorierna nedan välkomnas särskilt:

 • batterier och energilagringsutrustning,
 • el- och elektronikprodukter,
 • livsmedel,
 • byggvaror/byggmaterial.

Sista dag för ansökan 2019-09-17.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var med och bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn

Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner samt stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden. Du kan söka stöd för kortare genomförbarhetsstudier som syftar till att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt projekt.

Utlysningen riktar sig till projekt inom forskningsområden för exempelvis batterier, superkondensatorer, bränsleceller, elmaskiner, laddningsinfrastruktur, kraftelektronik, systemlösningar, materialåtervinning och miljösystemstudier.

Sista dag för ansökan 1 oktober 2019.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till snabbare elektrifiering av transportsektorn kan söka. Som t ex företag, offentlig sektor, institut eller universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsstöd till små och medelstora företag för effektivare energianvändning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka investeringsstöd hos Energimyndigheten för att genomföra åtgärder för energieffektivisering. Det kan t ex vara uppdatering/utveckling av produktionsanläggning eller implementering av ny teknik. Sista dag för ansökan är den 15 oktober 2019.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag som har genomfört en energikartläggning och som kan bidra till målet om ökad energieffektivisering. Energikartläggningen ska vara aktuell och uppfylla Energimyndighetens kriterier för godkänd energikartläggning.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök checkar för affärsutveckling i sociala företag

Sociala företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärs-modellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör. Du kan använda checken för att finansiera extern kompetens eller för att projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Intresseanmälan ska lämnas in senast 2020-05-01.

Vem kan söka?

Sociala företag som redan är igång med sin verksamhet och vill ta nästa steg. Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Industriklivet – stöd till minusutsläpp

I denna utlysning välkomnas ansökningar som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. Projektet kan pågå som längst till 30 juni 2020 och ansökningar tas emot löpande.

Vem kan söka stöd?

Alla aktörer som kan bidra till syftet kan söka stöd. Det kan till exempel vara företag, institut, universitet och högskolor eller offentlig sektor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Robotlyftet - Automations­checkar

Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

 • minst 2 anställda
 • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
 • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
 • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
 • ha gjort en förutsättningsstudie

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-08-15 11.55