Dela

Kontakta oss

Frågor och svar om flyktingar

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om flyktingar.

Klicka på frågan för att läsa svaret.

 • Vad är skillnaden mellan flyktingar och asylsökande?

  Flyktingar är i dagligt tal ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl  . Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.När man fått beslut om permanent uppehållstillstånd  har man alltså rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Falun tar emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd efter dialog med Migrationsverket och när det finns möjlighet att erbjuda boende.Nyanlända invandrare”  kallas i princip alla som fått uppehållstillstånd i Sverige. 
  De som har fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov och vissa av deras anhöriga omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  och har möjlighet att delta i särskild introduktion som svenska för invandrare, Sfi och samhällsorientering och erhålla etableringsersättning. Ansvarig för etableringen är sedan år 2010 Arbetsmarknadsverket.
  Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta, gästforska eller studera i Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd.
 • Vad menas med asyl?

  Enligt FNs konvention om de mänskliga rättigheterna har alla rätt att söka asyl i ett annat land. De flesta flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl kommer till en flyktingförläggning men en del väljer att bo hos släktingar eller vänner. De bör så snabbt som möjligt få kontakt med Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att registrera sin ansökan om asyl. Man kan alltså inte hindra någon från att söka asyl då det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.
 • Vilket ansvar har kommunen och vilket har Migrationsverket?

  Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3–5 år.
 • Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?

  När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång. Migrationsverket har också börjat undersöka möjligheten att offentlig sektor kan ordna asylboenden.Det finns ingen lag idag som tvingar kommuner att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige men Berg har valt att göra det och startade också kommunala boenden för ensamkommande barn 2007. Idag måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn.Antalet flyktingar som en kommun tar emot utgår från rekommendationer från Länsstyrelsen. En viktig fråga i sammanhanget är möjligheten till boende för familjerna som kommer. Tillgången till fastigheter och lägenheter är en anledning till att asylboenden finns i kommuner där man tidigare haft ett överskott på lägenheter.
 • Från vilka länder kommer de asylsökande?

  De flesta asylsökande till Sverige kommer från Syrien, Eritrea, statslösa, Afghanistan och Somalia (i fallande ordning). När det gäller ensamkommande barn kommer de flesta från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien (i fallande ordning).
 • Hur bor de asylsökande i Berg?

  Asylsökande ensamkommande barn bor främst i kommunala HVB-hem, om de är 14 år fyllda. Är de yngre än 14 år bor de i familjehem. Kommunen har idag fyra stycken HVB-hem: två i Svenstavik, ett i Hoverberg och ett i Myrviken.Vuxna asylsökande bor främst på något av de tre asylboenden som finns i Rätan och Åsarna. Dessutom finns det några som bor hos släktingar eller vänner.
 • Varför kan det ta så lång tid att få uppehållstillstånd?

  Att väntetiderna blir långa beror på ett ökande antal flyktingar som söker asyl. Sverige är vid sidan av Tyskland det land i EU som i förhållande till befolkningen tar emot flest flyktingar. Den svenska regeringen har uttalat att ambitionen är att samtliga länder i EU bör fördela ansvaret för flyktingar, detsamma gäller också svenska kommuner, där det idag inte är ett måste för alla kommuner att ta emot flyktingar. Migrationsverket handlägger inte bara asylärenden på grund av att flyktingar söker skydd. De handlägger också ärenden som handlar om arbetskraftsinvandring, gästforskare och utländska studenter som söker uppehållstillstånd på grund av studier vid svenska universitet. Antalet arbetskraftsinvandrare var 2014 cirka 14 000, antalet gästforskare och deras anhöriga cirka 19000 och antalet studenter runt 10 000. Antalet flyktingar och anhöriga som fick asyl år 2014 var cirka 45 000. Ca 76 procent av dem som söker asyl erhåller asyl.
 • Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

  Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år.
 • Hur mycket ersättning får de asylsökande?

  Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:
  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)
  Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.
 • Hur ser asylprocessen ut?

  För mer information om asylprocessen, besök Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad kan man göra som privatperson?

  Det finns många olika sätt som du som privatperson kan hjälpa till. 
  Här har vi samlat några tips på vad du kan göra att hjälpa till flyktingar i Bergs kommun.
  Kommunen rekommenderar att människor som vill söka asyl i Sverige och som ännu inte kommit i kontakt med myndigheter - snarast kontaktar Migrationsverket. 
  Detta är med hänsyn till människornas säkerhet och för att de människor som anländer 
  ska få den hjälp de behöver.
  Kontakt Vid akuta behov utanför kontorstid ring: 
  Socialförvaltningens jour på telefon: 112
  Migrationsverket, telefon: 0771-235 235 

Uppdaterad: 2016-04-21 09.46