Dela

Kontakta oss

Bostadsanpassning

Du som är funktionshindrad kan behöva anpassa din bostad för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. När det gäller bostaden kan den behöva anpassas så att den blir ändamålsenlig för dig trots ditt funktionshinder. Kommunen ger bidrag till anpassningsåtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostad till dig som har funktionshinder. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge dig med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person som äger en permanentbostad eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens godkännande. För att bidrag skall kunna beviljas krävs att behovet av anpassning intygas av t.ex. arbetsterapeut eller läkare.

Vad ges bidrag till?

Bidraget ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att t.ex. ta dig in och ur bostaden, förflytta dig i bostaden, laga mat och sköta din hygien. Inomhus kan en anpassning avse t.ex. ändring av badrums¬utrustning, breddning av dörrar, köksinredning, och automatiska dörröppnare. För åtgärder utomhus kan bidrag ges för t.ex. ramper och räcken. Med fasta funktioner avses sånt som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Åtgärderna får inte utgöra normalt bostadsunderhåll. Bostadsanpass¬ningsbidrag lämnas inte till hjälpmedel

Olika funktionshinder

Man får inte bidrag för tillfälliga funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden såsom nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis och psykisk utvecklingsstörning

Hur ansöker man om bostadsanpassning

Ansökan skickas tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut in till fastighetskontoret på kommunen. Intyget skall styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Ansökan finns här i Blankett arkivet eller hos arbetsterapeuten. Vid större åtgärder skall anbud lämnas in.

Uppdaterad: 2018-08-22 14.53