Dela

Kontakta oss

Ekonomiskt bistånd

Har du problem att få ekonomin att gå ihop? Då kanske du har rätt till ekonomiskt bistånd. Om du behöver ansöka om ekonomisk hjälp för att klara viktiga utgifter som t ex hyra, el, mat eller mediciner kan du kontakta socialtjänsten. Hjälpen kallas för försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd (”socialbidraget") är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialtjänst. Varje ärende prövas individuellt med utgångspunkt från den enskildes möjligheter att försörja sig själv genom arbete, olika generella bidrag etc. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Bidraget söks månadsvis.                                                               Gifta, registrerade partners och sammanboende ansöker om bistånd gemensamt och om den ena personen inte är berättigad till bistånd påverkar det hela familjens rätt till bistånd.

Du söker försörjningsstöd först när du prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen. Det du ska göra är att fylla i en ansökan om ekonomiskt bistånd samt att på egen hand inhämta de uppgifter som behövs för att en ansökan ska vara fullständig. Handlingar som styrker lämnade uppgifter skall bifogas av sökanden. Från det att ansökan har inkommit till socialtjänsten tar en handläggare kontakt inom en vecka. Socialtjänsten har rätt till två veckors handläggningstid för varje ansökan.

Uppgifterna som du lämnar till oss registreras i ett datasystem. Socialkontoret förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en personakt. Alla uppgifter som du lämnar till socialtjänsten är skyddade av sekretesslagen. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som vi har registrerat om dig. Personalen på socialtjänsten har tystnadsplikt.

Försörjningsstöd är uppdelat i 2 delar, Riksnorm och skäliga kostnader vid behov. Din rätt till en skälig levnadsnivå finns skrivet i Socialtjänstlagen (SoL).

Riksnormen är ett grundbegrepp vars nivå årligen fastställs av regeringen. Normen är den summa som skall räcka till hushållets mest vanliga kostnader som livsmedel, kläder, förbrukningsvaror, hygienartiklar etc.                                                                                        Du kan även ansöka bistånd till annat, så kallat livsföring i övrigt. Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå som t.ex. boendekostnader, arbetsresor, hemförsäkring, sjuk/tandvård, fack och a-kasseavgifter. Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare i Bergs kommun normalt har råd att kosta på sig.

Krav på dig som får försörjningsstöd

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Detta gäller om du är helt eller delvis arbetslös:

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare.
  • Du bör begära ett exemplar av handlingsplanen varje tillfälle den förnyas så den kan visas upp.
  • Du ska aktivt söka arbete och acceptera alla typer av lämpliga arbeten som du har möjlighet att få. Att söka arbete innebär både att söka utannonserade tjänster och att lämna intresseanmälan och ta personlig kontakt med möjliga arbetsgivare. Du måste även redovisa för det du gjort. Arbete ska sökas i hela Sverige.
  • Du bör acceptera arbetsförmedlingens och Bergs kommuns sysselsättningsåtgärder.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Detta gäller för dig som är föräldraledig:

  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan 7 dagar/vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldraledigheten är slut.

Använd dina tillgångar:

  • Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.
  • Du måste även söka övriga bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel a-kassa, alfakassa, bostadsbidrag, föräldrapenning eller annat.
  • Har du tillgångar som fordon, fastigheter, etc. kan du bli tvungen att sälja dessa innan du är berättigad till försörjningsstöd.

Om du behöver hjälp med budget- och skuldrådgivning finns rådgivare tillgängliga genom Bergs kommun.

Vad händer om det blir fel?

Om det finns misstanke om felaktig utbetalning görs en utredning. Om pengar betalas ut felaktigt beslutar socialtjänsten om att du ska återbetala pengarna. Om en person medvetet lämnat fel uppgifter och socialtjänsten misstänker brott är socialtjänsten skyldig att göra en polisanmälan.                                                                                              Det är viktigt att du omgående kontaktar din socialsekreterare om du har fått fel belopp utbetalt. Om du har fått för mycket pengar är du skyldig att återbetala det felaktiga beloppet. För att upptäcka felaktigheter kan en granskning av dina ansökningar också göras i efterhand, även om du inte längre ansöker om bidrag.

Överklaga

Om du får ett avslag på en ansökan har du rätt att överklaga detta inom 3 veckor från att du mottagit beslutet. Detta kallas förvaltningsbesvär. Information om hur man gör bifogas avslagna beslut.

Provberäkning

Observera att nedanstående förenklade provberäkning omfattas ej av Bergs kommuns lokalt antagna riktlinjer vad gäller ekonomiskt bistånd.

Har du frågor avseende detta var vänlig kontakta kommunen.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatet i provberäkningen är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Kontakta alltid kommunen för att få en korrekt beräkning.

Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Uppdaterad: 2019-10-30 16.08