Dela

Kontakta oss

Saemien jieleme - Samiskt näringsliv

Renskötselrätten är enligt rennäringslagen förbehållen samerna. Men för att utöva rätten krävs medlemskap i en sameby. Trots att långt ifrån alla samer idag lever av renskötsel, så är just renskötseln den allra viktigaste basen för ett levande samiskt språk och en levande samisk kultur.

Ett sameviste är en boplats där en eller flera samefamiljer tillbringar delar av året. Nu för tiden har de flesta renägare och deras familjer en fast bostad i närheten av renarnas huvudbetesområde. Men ofta flyttar man, exempelvis under sommaren, till samebyns sommarviste i fjällområdet.Renbetesfjällen kallas även för rennäringens året-runt-marker och är indelade i samebyar. Här får nämligen renskötsel bedrivas året runt och samebymedlemmarna har rätt till jakt och fiske för husbehov och avsalu.

Utanför de statligt ägda renbetesfjällen finns de sk. sedvanerättsmarkerna

De utgörs av privat- eller bolagsmarker, där renskötsel får bedrivas under tiden 1 oktober-30 april. Vinterbetning sker således huvudsakligen på enskilt ägda marker nere i skogslandet där renarna av gammal hävd har betat vintertid. Här är samebyn indelad i familjevisa vintergrupper.
Renarnas föda under vintern består i första hand av olika lavar. Under renskötselåret flyttas eller strövar alltså renarna mellan olika betesområden, som vart och ett har egenskaper som gör det värdefullt från olika synpunkter. Exempel på sådana områden kan vara snöfattiga vinterbetesland med rik lavvegetation, kalvningsland i sydsluttningar osv.

Återflyttningen till fjällområdet sker normalt under april månad.

Kalvningen sker i huvudsak under maj månad i de lägre fjällregionerna, där renarna kan finna skydd och bete i form av vårväxter och hänglav. Därefter sprider sig renarna upp i kalfjällsområdet för att beta gräs och gröna växter.Renslakten sker under hösten och vintern.
Från mitten av september och en månad framåt inträder brunsten då renarna tilllåts röra sig fritt i fjällområdet. Under oktober och november sker samling av renar för räkning och skiljning i vintergrupper. Samtidigt sker också uttag av slaktrenar.Efter skiljning drivs renarna till fots eller fraktas med lastbil ner till vinterbetesmarkerna.
På hösten sker också hornfejning och byte av päls. Renens föda under hösten består av gräs, svamp och löv.

Uppdaterad: 2015-05-27 11.07