Dela

Kontakta oss

Saemien histovrije - Samisk historia

Samerna har under lång tid bebott de norra delarna av Skandinavien och Kolahalvön. En fråga som ofta ställs är: varifrån kommer samerna? Det svar som vi i dag kan ge är att samernas förfäder finns bland de jakt- och fångstfolk som under förhistorisk tid lever på Nordkalotten.

Sapmi sameland

Sapmi fyra länder Foto: www,samer.se

I dag lever samerna i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samerna är en etnisk minoritet och ursprungsfolk i dessa länder. Det samiska kärnområdet, idag kallat Sápmi, sträcker sig från Idre i Dalarna i söder till Kolahalvön i Ryssland i öster.Samernas antal uppskattas till 50 000 till 75 000, varav 15 000 till 20 000 i Sverige, 30 000 till 50 000 i Norge, 4 000 till 5 000 i Finland och cirka 2000 i Ryssland.

Under de senaste decennierna har utflyttningen från det samiska kärnområdet varit omfattande, vilket medfört att det i dag bor många samer utanför området. Omkring 20 procent av Sveriges samer bor utanför Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.Ursprungligen levde samerna som fiskare och jägare. Innan den mer storskaliga renskötseln och rennomadismen successivt utvecklades under perioden mellan 1500- och 1700-talen, bedrevs renskötseln småskaligt i kombination med jakt och fiske.

I dag lever endast ca 10 procent av samerna i Sverige av renskötsel, det vill säga mellan 2 300 och 2 700 personer, men renskötseln betraktas som en fundamental del av den samiska kulturen och får enligt svensk lag endast bedrivas av samer.Innan den samiska kulturen införlivades i det svenska samhället, levde samerna i små enheter - så kallade sijddor - med begränsat samarbete emellan sig och utan någon samlande institution eller symbol.

Trots detta har samerna behållit en stark etnisk identitet. Redan för flera hundra år sedan integrerades samerna formellt i den sociala strukturen i respektive land.Från 1950-talet har det samiska samhället genomgått en revolutionerande utveckling: på bara några decennier har den spridda samiska befolkningen utvecklat en kollektiv självkännedom, ett sammanhållande nätverk och en etnopolitisk samhörighet.

I dag betraktar sig samerna som ett folk med gemensamt ursprung. Det område som samer bebor och traditionellt har bebott betraktas som en samisk nation och kallas Sápmi.I var och en av de nordiska länderna finns i dag samiska parlament, som ska öka samisk medverkan och inflytande i den demokratiska processen. Samernas erfarenhet är inte annorlunda än många andra folkgruppers som i dag lever inom olika nationalstaters gränser.

Det är svårt att peka på ett första tillfälle när kontakten mellan den framväxande nationalstaten och ursprungsfolket skedde. Samer och skandinaver har haft kontakt och utbyte med varandra under lång tid. Jämfört med andra ursprungsfolk har samerna i dag en stark ställning. Sverige är en demokratisk stat med grundläggande mänskliga rättigheter.

Samerna har samma rättigheter som den övriga befolkningen i Sverige och bebor fortfarande de områden som man traditionellt nyttjat, även om markerna för de traditionella näringarna krymper, på grund av råvaruutvinning, fritidsjakt, turism, industrialisering och annat nyttjande. Däremot möter samerna svårigheter som ett minoritetsfolk i ett majoritetssamhälle.På strukturell nivå har samernas rättsliga ställning genom historien försvagats och möjligheterna att påverka sin livssituation har alltmer beskurits.

Uppdaterad: 2015-05-27 11.06