Dela

Kontakta oss

Saemieh Bierjen tjielte - Samerna i Bergs kommun

I kommunen finns Tåssåsens sameby med totalt ca 6 000 renar. En sameby
är inte en by i ordets vanliga betydelse, utan ett större geografiskt
område som renskötarna nyttjar under olika årstider. Under
vinterhalvåret är samerna med sina renar i skogslandet, medan de under
sommaren nyttjar hela fjällområdet

Rennäringen är inte bara en näring utan också en livsstil som knyter ihop banden med det ursprungliga samiska samhället och visar på en historisk kontinuitet, från det ursprungliga jägarsamhället till dagens moderna renskötsel.

Som besökare i regionen kan du ta del av både samiska smak- och kulturupplevelser. Samiska näringsidkare i Bergs kommun producerar och säljer samiska delikatesser från ren och samiskt hantverk. Vill du uppleva samisk kultur och samisk vardag så är byn Glen värt ett besök.

Den samiska kulturen är en viktig del av Bergs kommuns identitet. Du är välkommen som gäst i Sápmi - Sameland.

Saemieh Bierjen tjielte

Tjïeltesne golme saemiesijth, Tåssåsen sïjte jïh ektesne 6 000 bovtsh utnieh. Saemiesijte ij leah seamma goh sïejhme sijte, dihte stuerebe geografiske dajvesne gusnie gåatomem utnieh sjïere jaepieboelhkine. Daelvegen dellie krïevvine vuemielaantesne , jïh gïesegen bijjene vaerine.

Båatsoeburrie ij barre bovtsejieleme dihte dovne jielemevuekie mejtie maadtoeboelvijste jåhta båeries histovrijen vijremesïebredahkeste daaletje båatsoejiliemasse.

Guessine regijovnesne maahtah dovne maejstedh jïh meatan årrodh saemiekultuvresne. Saemiej åesiesstäjjah Bïenjedaelesne jïh Kliere bovtsen bearkoeh jïh aaj saemieduodjiem dåekieh. Sijhth saemien kultuvrine jïh saemien aarkebiejjine åehpienadtedh dellie Kliere saemiesijtem tjoerh gussiestehtedh.

Saemie kultuvre vihkeles biehkie Bierjen tjielte aerpine. Buerie båateme guessine Sápmisne.

Uppdaterad: 2015-05-27 11.06