Dela

Kontakta oss

Saepmie sameland

Bergs kommun är samisk förvaltningskommun. Det sydsamiska språkområdet omfattar i stora drag Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen och Dalarna samt motsvarande områden på norska sidan. Man uppskattar att det finns ungefär 1000 talare av sydsamiska i Sverige, utspridda inom ett ganska stort område.

Jeanette Kråik arbetar som koordinator för den samiska förvaltningskommunen. Hennes arbetsuppgifter är att planera, genomföra och följa upp kommunens åtaganden enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, utifrån aktuella behov och förutsättningar. Det innebär även att förankra och informera om verksamheten och synliggöra det samiska kulturarvet i samhället.

Tolk

Är du behov av samisk tolk. Om du vill tala samiska har du möjlighet till tolkning via telefon efter överenskommelse.
Du har också rättigheter att skicka handlingar till kommunen skrivna på samiska.

Toelhke

Daerpies saemietoelhkem utnedh. Jis sijhth saemiestidh dellie maahtah toelhkine tellefovnen tjïrrh soptsestidh guktie latjkenamme.

Datne aaj reaktam åtnah byjjespaehperh tjïeltese seedtedh tjaalelth saemiengïelesne

Uppdaterad: 2020-07-16 10.03