Dela

Kontakta oss

Laake naasjovnen unnebelåhkoej bïjre åarjelsaemien gïelesne-Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i kraft 1 januari 2010, samtidigt ingick Bergs kommun i förvaltningsområdet för samiska och blev därmed en samisk förvaltningskommun.

Språklagen (SFS 2009:600) som minoritetslagens 4§ hänvisar till, trädde i kraft 1 juli 2009. Den syftar bl a till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk. Språklagen anger att svenska är huvudspråk i Sverige,att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, och att det allmänna ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det är viktigt att komma ihåg att minoritetslagstiftningen är en rättighetslagstiftning och att de nationella minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Implementeringen av minoritetslagen i kommuner, landsting och regioner handlar med andra ord om att förvrekliga rättigheter och inte enbart om att tilgodose behov, intressen eller önskemål.

Grundskydd och förstärkt skydd

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller ett grundskydd och ett förstärkt skydd. Grundskyddet gäller i hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter. Det förstärka skyddet gäller i förvaltningsområden.

Grundskyddet regleras i minoritetslagens inledande paragrafer, som bl a slår fast:

  • förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor

Det förstärka skyddet anger att i förvaltningsområden har enskilda rätt att använda samiska i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på samiska.

  • Förskola Bergs kommun ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär plats i sådan verksamhet där hela eller delar av av verksamheten bedrivs på samiska
  • Äldreomsorg Bergs kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar samiska

Även utanför förvaltningsområdena gäller ett förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli. Om språkkunnig personal finns har enskilda rätt att få äldreomsorg på dessa språk och att använda dem vid myndighetskontakter. Förvaltningsmyndigheter ska vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att pesonal med språkkunskaper finns där detta behövs.

Lagen om nationella minoriteter (SFS 2009:600) på svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-09-26 11.41