Dela

Kontakta oss

Taksah jih åasah - Taxor och avgifter

Tjïelte aktem åasam olkese vaeltien don dåarjegasse jih viehkiem mij datne tjïelteste åadtjoeh.

Man stoerre åasa lea sjädta gumhtie dov baalhka, årromemaaksoem lea jih magkerh viehkieh datne åadtjoeh. Baalhka lea ovmessie daejstie:  maaksoeh/pensjovne, årromelissieh, reentebaalhkah jih  juekemem vierhtiepaehperijstie.

Naemhtie lea, ahte dïhte mij onne baalhkam åtna unnebe åasam maaksa jih dïhte mij stuerebe baalhkam åtna, jienebh aaj maaksa. Ij gie maaksa jienebh jallh åasarehpiem(maaksetaksam), guktie tjïelte dïedteme. Hokseåasam sjïere årromesijjesne sjädta goh maaksetaksesne jih fïerhten jaepien deadta guktie åasabasbeloppen lihke lea. 2019 lij dïhte 46 500 kråvnoeh.

Taaksah jih åasah 2019 jaepesne, tjïelten reeremisnie2018-11-30 § 126 dïedteme.

Hïejmesåjhtoeåasa

Mij åasa

Maaksoe

Daltese 1 0-9 täjmoeh/asken   

368 kr/asken

Daltese 2 10-24 täjmoeh/asken

1 104 kr/asken

Daltese 3 25 täjmoeh jih jienebe

1 860 kr/asken

Åenehkstijjesåjhtoe. Jïjnjemes maaksoem fïerhtene askesne goh jïjnjemesåasam(maksetaaksam) daltese 3 jih beapmoedongkeme 1.

170 kr/dygnem

Beapmoedongkeme 1 SABO, gaajhkh maalestahkh jih svarkeldahk

3 168 kr/asken

Beapmoedongkeme 2 SABO, gaajhkh maalestahkh jih svarkeldahk

2 535 kr/asken

Beapmojoekedimmieåasam abpe

368 kr/asken

Beapmoejoekedimmie eåasam bielie

184 kr/asken

Jearsoesvoetelarme

205 kr/asken

30 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

1 212 kr

15 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

606 kr

30 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

2 424 kr

15 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

1 212 kr

Aeredsbeapmoeh

30 kr

Gaskebiejjiebeapmoeh

50 kr

Aeredsbiejjiebeapmoeh

50 kr

Prïhtjege laejpine

25 kr

 

Åasa meatanarrije goh paarreårrometjirkemem

Lea meatanarriejasse mij ij leah viehkiem laeviehtamme guktie 4 kap 1 SoL tjåådtje.

Åasam lea goh hokseåasam daltese 1 bene ij jïjnjemesåaseste (maksetaakseste) tjeekehde.

Åasesne leah viehkiem bïsseminie, sjeakominie jih larmine.

Åasa guktie paarreårrometjirkemisnie lea

Mij åasa

Maaksoe

Åasa meatanarrijasse

368 kr/asken

 

Uppdaterad: 2019-01-21 14.12