Dela

Kontakta oss

Båeriesalmetjh - Äldre

Voeres jih ov-vervide

Bïerjen tjïeltesne mijjieh barkebe ihke viehkiem jih dåarjegem båerisalmetjidie jih ov-vervide vedtedh, juktie dah gelkieh maehtedh akten jïjtjemes jielemem jieledh. Hoksem Bïerjen tïeltesne akten salutogen jih rehabiliteringe vååjnesem åtna.  Barkoem galka aajnen jïjtsh-eajhnadovvemem, integritetem jih jearsoesvoetem vaarjelidh,

Syökemem barkoen bïjre tjïelten viehkiegïetedallijen luvnie darjoen. Syökemem njaalmeldh jallh tjaaleldh darjoen. Tjïelten viehkiegïetedallije varki tjïelkeste jih nännoste dah barkoeh mah syökeme. Datne akten tjaaleldh bäjhkoehtimmim nännoestimmien bïjre åadtjoeh, mij männgan dorjesåvva.. Jis ih datne fuakoes leah maahtah nännoestimmiem leenereaktese laejhtedh. Viehkiegïetedallijem maahta laejhteminie viehkiehtidh. Syökemem fealadimmiesaehtemen bïjre Leenetrafihkesne daajhtoen.

Jienebh bïevnesh, gaskesadth tjïelten viehkiegïetedallije

Jienebh bïevnesh åasaj bïjre, lohkh jienebh åasan bïjre daesnie läs om taxan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Daesnie datne maahtah jïjtje akten ryöknemem daajhtodh beräkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster jis datne maahtah årromesijjelissiem åadtjodh.

Daesnie datne maahtah årromesijjielissien mietie syökedh dunnie voeres-myndigheeten hïejmesijjesne bostadstillägg på pensionsmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Uppdaterad: 2015-05-24 11.25