Dela

Kontakta oss

Samisk förvaltningskommun / Saemien reeremedajve

Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Bïerjen tjïelte Saepmesne gællesje, dajvesne gusnie saemieh årroeh, berkieh jïh kultuvrine gïehtelieh. Dan gaavhtan sïejhme ahte Bïerje reeremedajvesne saemien gïelide meatan lea, gusnie saemien kultuvre jïh saemien gïele garrebe vaarjelimmiem utnieh naemhtie guktie laakesne nasjovnelle unnebelåhkoealmetji jïh unnebelåhkoegïeli bïjre tjåådtje.

samisk flagga i vinden

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010.

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Informationsfilmer om minoritetslagen

Uppdaterad: 2019-03-27 13.44