Dela

Kontakta oss

Förtydliganden angående hemsjukvård i Storsjö, Börtnan och Ljungdalen

Bergs kommun vill förtydliga och tillbakavisa ett antal uppgifter som förekommit i media den gångna veckan vad gäller den kommunala hemsjukvården i Storsjö, Börtnan och Ljungdalen.

Det är helt felaktigt att kommunen inom ramen för den kommunala hemsjukvården kommer att sluta med hembesök i området.

Bergs kommun kommer även fortsättningsvis att erbjuda hemsjukvård efter individens behov till kommunens invånare, även i form av hembesök av antingen distriktssköterska, sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut precis som i övriga delar av kommunen. Däremot så kommer den distriktssköterska som planerar hemsjukvården för det berörda området och utför sådana hembesök som kräver distriktssköterska att utgå från Myrviken istället för från Storsjö.

Anpassar verksamheten efter patientunderlaget 

Denna förändring sker med anledning av att patientunderlaget i området har minskat successivt på senare år och att Bergs kommun anpassar verksamheten efter detta, vilket är en del i kommunens skyldighet att använda skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.

Bergs kommun vill också framhålla att själva distriktssköterskemottagningen inte är kommunal, utan en del av landstingets primärvård. Kommunen är ansvarig för hemsjukvård – det vill säga sådana hälso- och sjukvårdsinsatser som enligt det regionala samverkansavtalet med Region Jämtland Härjedalen utförs i hemmet av kommunens personal.

Det är dock landstingen, i det här fallet Region Jämtland Härjedalen, som driver distriktssköterskemottagningar och beslutar om hur och var dessa ska finnas, samt i vilken omfattning de ska ha öppet.

Det tidigare avtalet som Bergs kommun haft med Region Jämtland Härjedalen angående en delad distriktsskötersketjänst har varit baserat på ett behov av hemsjukvård motsvarande 60 % av en heltidstjänst. Detta behov föreligger inte idag och kommunen måste därmed anpassa verksamheten därefter.

Kommunens ansvar för verksamhetens fungerande

Det har vidare förekommit uppgifter om en avstängning av en medarbetare som Bergs kommun beslutat om. Vad gäller grund för avstängning så kan Bergs kommun inte kommentera detaljer i enskilda personalärenden, men rent generellt så har kommunen ett ansvar för att verksamheten ska fungera utan att det påverkar tredje part som medborgare, brukare eller liknande negativt.

Om kommunen bedömer att det finns risk för att verksamhetens fungerande äventyras i så måtto så har kommunen enligt gällande kollektivavtal och efter sedvanlig facklig förhandling arbetsrättsliga verktyg att använda sig av. Ett sådant verktyg kan vara avstängning under pågående utredning.

Det är också viktigt att framhålla att avstängning inte är en disciplinär åtgärd, utan en tillfällig åtgärd i avvaktan på att arbetsgivaren samlar underlag för att ta ställning till ett eventuellt beslut om andra åtgärder.

Avstängning kan, enligt det kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, tecknat med de centrala fackliga arbetstagarorganisationerna, komma i fråga om vägande skäl finns, till exempel sådana situationer då arbetets behöriga gång kräver att arbetstagaren avstängs från arbetsplatsen eller från sina arbetsuppgifter.

Skälet för en sådan bedömning ska enligt kollektivavtalet dock vara ”vägande”. Åtgärden bör alltså enligt kollektivavtalet användas endast i allvarligare fall då den är nödvändig för att undvika störningar i verksamheten, till exempel vid påtagliga samarbetssvårigheter. Det är detta Bergs kommun har att utgå från vid bedömningar av eventuell avstängning.

Bergs kommun vill också bemöta de uppgifter som framgår i en insändare i ÖP den 13 december, angående att överläggning med berörd lokal arbetstagarorganisation inte skulle ha skett i detta fall. Detta är direkt felaktigt. Bergs kommun har genomfört överläggning med berörd lokal arbetstagarorganisation, helt enligt de rutiner som kommunen har i ärenden som detta.

Uppdaterad: 2018-12-17 15.53