Dela

Kontakta oss

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK

Sedan 2010 är Bergs kommun med i kvalitetsmätningen "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK). Sammanhållande för nätverket är Sveriges kommuner och Landsting  (SKL). 2014 var ca 205 av landets alla kommuner med i kvalitetsmätningen. Resultatet redovisas av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i januari varje år.

Under hösten samlas uppgifter in till en gemensam databas, Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). Genom sammanställningar och jämförelser kan kommunerna jämföra sina verksamheter med varandra. Vitsen med dessa jämförelser är givetvis att hitta drivkrafter för att förbättra den egna verksamheten, och att ge våra politiker möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra kommunens resultat med andra.

Områden som undersöks:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Uppgifter till de 39 mått som används i KKiK hämtas från SCB (Statistiska Centralbyrån), Skolverket, VKV (Vad kostar vården), Socialstyrelsen mfl. Kommunen rapporterar även in egna uppgifter till vissa frågor.

​Nätverk i länet - "Nornorna"

I Jämtland har 7 av åtta kommuner (Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund) bildat ett nätverk för resultat med KKiK som gemensam grund. Vi jämför våra siffror med varandra, med bästa och sämsta resultat i landet samt rikets medel. Dokumentet finnslängst ned på sidan.

Nätverkets gemensamma sammanställning ersätter Bergs kommuns tidigare sammanställning där endast egna resultat jämfördes. Att jämföra sig med kommuner i länet med ungefär samma förutsättningar ger en bättre bild av vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra. I nätverket finns det möjlighet att gemensamt analysera våra resultat och se trender och möjlighet till förbättringar.

(Nornorna ser dåtid, nutid och framtid.)

KKiK - resultatredovisning för Bergs kommun

De första åren Bergs kommun deltog gjorde vi en sammanställning utifrån våra egna resultat, men att ha ett bra resultat inom ett visst område betyder inte att det inte går att förbättra och ett dåligt resultat kan vara bra i jämförelse med andra som har samma eller liknande förutsättningar. Vi jämför därför fortsättningsvis våra resultat med övriga kommuner i länet och bäst/sämst/medel i riket för att få en bättre bild av vad vi har möjlighet att förbättra och vad vi kan vara nöjda och stolta över.

Kommunens tillgänglighet

Området tar upp frågor om hur lätt det är att komma i kontakt med såväl växel som handläggare och om man kan få svar på en enkel fråga mm. Även svarstid och bemötande undersöks. Tillgänglighet är också tillgången till plats på äldreboende eller förskoleplats samt öppettider i simhallen, biblioteket och återvinningscentralen.

Resultaten hämtas från egna uppgifter och en extern undersökning.

Trygghetsaspekter

Här handlar det till stor del om mänskliga relationer och känslan av trygghet både i privatlivet och inom äldreomsorg och barnomsorg.  

Här redovisas resultat från bl a SCB:s medborgarundersökning där Bergs kommun deltar vartannat år samt från SKL:s enkätundersökningar i åk 8 m fl.

Delaktighet och information

Vilka är möjligheterna för den enskilde att ta del av kommunens information och hur upplever man möjligheten till insyn och delaktighet i kommunens verksamhet?

Kommunens hemsida, synpunkts- och klagomålshantering, e-tjänster, blanketter på hemsidan, möjlighet till medborgardialog och att ta del av informaion från nämnder och fullmäktige mm mäts och bedöms.

Kommunens effektivitet

Kommunens effektivitet handlar främst om kostnader och prestationer avseende skola, barnomsorg, vård, äldreomsorg och LSS jämfört med andra kommuner.

Här finns möjlighet att ta del av hur väl den egna kommunen står sig i bedömningen om vilka aktiviteter som erbjuds inom bl a LSS och på våra äldreboenden och vilken prislapp vi har på olika verksamheter. Vad kostar en betygspoäng och en förskoleplats?

Kommunen som samhällsutvecklare

Flera mätvärden är relaterade till näringsliv och utveckling. Här sammanfattas frågor om hur många som förvärvsarbetar, sjuktal i hela kommunen, återvinning av avfall, antal miljöbilar mm.

Uppdaterad: 2017-02-14 11.44