Dela

Kontakta oss

Berg i jämförelse

Även om Bergs kommun är liten befolkningsmässigt så har vi som målsättning att arbeta med ständiga förbättringar. Dessutom vill vi gärna jämföra oss med andra. En liten kommun ska kunna erbjuda samma service som en större kommun men i många fall med betydligt mindre resurser, vilket innebär att det är viktigt att vi använder skattemedlen så effektivt som möjligt.

stiliserad bild på man som väljer stad i bakgrund

Nedan finns ett antal exempel på rapporter eller skrifter som jämför olika kommuners resultat inom ett flertal områden. Klicka på bilden för att komma till rapporten.

Kommunens kvalitet i korthet

Jämtlandskommuner i jämförelse - KKiK 2016.
Denna sammanställning visar resultat för de olika jämtlands-
kommuner som deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet. Bäst
i landet, genomsnittsresultat och lägsta resultat finns att
jämföra med.

Samtliga jämtlandskommuner utom i vissa fall Östersund
kan sägas ha jämförbara förutsättningar, vilket gör jämförelsen
extra intressant!

Folkhälsa - öppna jämförelser 2014.
Rapporten redovisar resultat för befolkningens hälsa och lev-
nadsvanor. Årets rapport har även utökats med flera nya
indikatorer som berör livsvillkor och levnadsförhållanden.
Detta är andra gången Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten
och Sveriges Kommuner och Landsting redovisar en öppen
jämförelse inom folkhälsa. Den tidigare jämförelsen pub-
licerades år 2009. Syftet med rapporten är att den ska bidra
till systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete inom verk-
samheter på regional och lokal nivå och därigenom förbättra
folkhälsan. 

OBS Rapporten innehåller felaktigheter på sidorna
10, 40, 139 och 140. Rättelseblad finns härPDF.

Till rapport för grundskola

Grundskola - öppna jämförelser 2015.
Öppna jämförelser har på några år blivit ett etablerat verktyg
i kommunernas arbete för att utveckla skolans verksamhet.

Resultat- och resursindikatorerna kompletteras med indikatorer
som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen.
De baseras på enkätfrågor om bland annat trygghet, inflytande,
återkoppling och höga förväntningar.

Till rapport för gymnasieskola

Gymnasieskola - öppna jämförelser 2015.
SKL jämför kommunernas resultat och resurser inom
gymnasieskolan.
Samtliga indikatorer redovisas uppdelat på kön. Framgångs-
faktorer när det gäller att motverka avbrott i gymnasieskolan
lyfts fram eftersom det blir allt viktigare att ha en avslutad
gymnasieutbildning för att etablera sig i arbetslivet.

Till rapport för trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet - öppna jämförelser 2015.
I rapporten finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller
vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid,
vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet och olika
saker som finns att lära av andra kommuner.

Tidigare publicerade rapporter i serien har mottagits positivt
och används i kommunerna.

Till rapport för vård omsorg äldre

Vård och omsorg för äldre - öppna jämförelser 2015.
Rapporten ska inspirera till lokala, regionala och nationella
diskussioner om vad som kan förbättras och dessutom ge
insyn i den gemensamt finansierade vården
och omsorgen av äldre.

Till Företagsklimat 2015

Företagsklimat 2015.
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot
företag. 

Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business
Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).
193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar har deltagit
i undersökningen

Till äldrebarometern

PRO - Äldrebarometern 2015
För tredje gången har PRO:s medlemmar tagit temperaturen
på hur äldrevänliga landets kommuner är. Cirka 1 800 medlemmar
har under hösten 2014 och våren 2015 undersökt åtta kommunala
områden som är viktiga för äldres livsvillkor. Sammanlagt har
181 av landets 290 kommuner granskats. Man har granskat
fyra förhållanden som avser boendet och fem områden
inom äldreomsorgen.

Uppdaterad: 2017-10-17 11.32