Dela

Kontakta oss

Grundläggande bidragsregler 2018-22

Nya normer och kriterier gäller fr.o.m. 2018. Bidragen skall vara en hjälp till självhjälp, alltså inget man kan räkna med år från år. Anslagsramarna fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut.

Bidrag lämnas inte för kostnader och poster som täcks av andra kommunala bidrag. Föreningar som söker kommunalt bidrag eller får annat kommunalt stöd skall uppfylla nedanstående grundläggande regler.

  1. Föreningarna skall verka för att ha en ungdom under 25 år i sin styrelse i föreningar där så är möjligt.
  2. Föreningen skall äga eller inneha arrende-/nyttjanderättsavtal eller hyreskontrakt (minst 5 år) på anläggningen/lokalen som är tillgänglighetsanpassad.
  3. Föreningen skall vara ideell med vald styrelse, antagna stadgar, inneha bankkonto, bank eller postgiro/plusgiro och sin huvudsakliga verksamhet och sitt säte i Bergs kommun samt bestå av minst tio (10) mantalsskrivna medlemmar i Bergs kommun.
  4. Föreningen skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera sina föreningsuppgifter årligen.
  5. Föreningen skall alltid lämna in sina årsmöteshandlingar (dagordning, protokoll, verksamhetsberättelse, värdegrundspolicy, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll) så snart årsmötet är genomfört.
  6. Föreningar som har barn-och ungdomsverksamhet skall inneha en antagen DROG & ALKOHOLPLICY med åtföljande åtgärdsplan. Alkohol-och drogpolicyn skall ALLTID finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Policyn skall även innehålla konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn)
  7. Föreningen skall ha en beslutat, dokumenterad och gällande VÄRDEGRUNDSPOLICY för föreningen med en tillhörande aktuell handlingsplan för sitt arbete/verksamhet. Handlingsplanen skall ALLTID finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Handlingsplanen skall även innehålla konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn
  8. Föreningar inom religiösa trossamfund/stiftelser/rörelser, politiska organisationer, samfällighets- och ekonomiska föreningar är inte bidragsberättigad
  9. Organisationer vilka inte uppfyller ovanstående krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kommunstyrelsen från fall till fall efter arten av omfattning av den verksamhet som organisationen bedriver inom kommunen om verksamheten bedöms som synnerligen angelägen.

Uppdaterad: 2019-01-23 08.58