Dela

Kontakta oss

Kommunens definitioner för bidrag

I en del bidrag hänvisas till olika fakta utryck som per definition här nedan följer förklaring till dessa

Vad är kostnader
Det kan finnas andra kostnader som sökande har, dessa kostnadsslag tas upp i ansökan och prövas. Kostnader som uppstår p.g.a. slitage, yttre påverkan, föråldrande eller annat dylikt som kräver nyinköp skall föras till investeringar och är således inte bidragsberättigad.
Driftkostnader är direkta kostnader som föreningen har för att driva anläggningen.
El- vatten- renhållning, snöröjning/löner/målarfärg/fastighetsförsäkring/foder/frö/gödsel/grus/telefon och Internet.

Löpande underhåll
Är underhållskostnader som är återkommande underhållsinsatser som behövs åtgärdas för att anläggningens ursprungliga egenskaper och funktioner skall bevaras. Mindre reparationer- maskinunderhåll (ej maskindelar)-, justeringar, utbyte, underhåll av anläggningen och saneringar.
Understigande ett halvt basbelopp.

Planerade investeringar
Är framtida investeringsbehov som kan förutses och planeras, för att behålla anläggningens funktion och standard som skall bibehållas samt att utveckla verksamheten. För dessa kostnader söks medel bl.a. från Priolistan i Bergs kommun eller/och hos andra bidragsgivare
Planerade kostnader är ex. på inköp av inventarier, maskiner, byggnationer, leder, maskin och anläggningsreparationer, omläggningar av banor/planer och stora projekt.

Vad menas med tillgänglighetsanpassning
Se Boverkets Se Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN 3

Vad är en samlingslokal?
Med allmänna samlingslokaler menas sådana bygde-och hembygdsgårdar som ägs eller disponeras av ideella organisationer som allsidigt utnyttjas. Lokalerna ska vara lättillgängliga verksamheter som möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Lokalen skall vara tillgänglighetsanpassad.
Kommunens definition är den samma som Boverkets definition av samlingslokal.

Vad är en idrottsanläggning?
En idrottsanläggning är en anläggning där utbildning, träning, uppvisning och tävling kan bedrivas på en begränsad yta och vara tillgänglighetsanpassad.
Kommunens antagna definition av idrottsanläggning DNR 2008/324

Vad är fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är kroppsrörelser för att skapa energi och muskel stärkande rörelser i armar, rygg och ben.

Kom ihåg att

  • Föreningen skall vara ideell förening
  • Alla sökande skall lämna in senaste årsmöteshandlingar innan ansökan behandlas.
  • Bidrag lämnas inte för kostnader och poster som täcks av andra bidrag.
  • Du som skriver under är personligen ansvarig för riktigheten och genomförandet.
  • Ansökan behandlas inte om ansökan är försent inkommen sista inlämningsdatum är Bergs kommun tillhanda

Ta kontakt i god tid om oklarheter uppstår.

Uppdaterad: 2019-02-19 10.18