Dela

Kontakta oss

4. Investeringsstöd (Priolistan)

2 miljoner kronor finns i budget 2019 för investeringar i ideella föreningsägda idrotts- och bygdegårdsanläggningar i Bergs kommun.
Anläggningen skall uppfylla kommunens definitioner. Kommunen kan ansöka om investeringar i egna kommunala anläggningar.

Föreningen skall uppvisa en handlings/utvecklingsplan för sin anläggning vid ansökan om investeringsstöd.
Investeringsstödet fastställs årligen av Kommunfullmäktige, om ansökningarna inte når upp till fullo eller av annan orsak blir lägre än max stödet skall överskott fonderas till Framtida investeringar i föreningslivet (FiiF fonden 1518) i Bergs kommun.

Bidrag

Max 80% av projektkostnaderna. Det ansökta bidragets storlek kan reduceras under beslutsprocessen. Föreningen skall kunna påvisa att övriga medfinansieringsmöjligheter har vidtagits RF, boverket etc. ”Egen insats” som motprestation värderas enl. EU normer riktlinjer för eget arbete.

Bidrag utgår till

 • Om-och tillbyggnad, reparationer samt lagstadgad anpassning.
 • Inköp av inventarier som är helt avgörande för föreningens verksamhet och genomförande.
 • Inköp av motordrivna redskap som gräsklippare och maskiner för planer och spår som inte är registreringspliktiga.

Bidrag utgår inte för

 • Förbrukningsmaterial.
 • Inköp av registreringspliktiga motorfordon/redskap samt släpvagnar.
 • Drift- och underhåll och därtill tillhörande material.

Prioriteringsordning i första hand

 1. Säkerhetshöjande/reparationer/lagstadgade åtgärder
 2. Tillgänglighetsanpassning
 3. Energibesparande åtgärder
 4. Om- och tillbyggnad
 5. Kommunens investeringar i egna anläggningar
 6. Yppersta vikt för att föreningens verksamheter skall kunna genomföras

Villkor

 1. Investeringen skall omfatta minst 25 000 kr i begärt bidrag ur ”Priolistan”.
 2. Avtal om äganderätt efter avskrivningstiden skall upprättas innan startstillstånd för investeringen ges.
 3. De idrottsföreningar som är ansluten till en riksorganisation skall ha beviljats statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Övriga samlingslokaler skall ha redovisat verksamhet föregående år.
 4. Bergs kommun äger investeringen under avskrivningstiden om inget annat sägs.
 5. Alla anläggningar skall uppfylla kommunens definition för en idrottsanläggning resp. samlingslokal.
 6. Föreningen skall uppvisa egenfinansiering med minst 20% av projektomslutningen
 7. Investeringsstödet skall förbrukas under budgetåret.
 8. Föreningen skall utse och namnge en projektledare, kontaktman eller dyl. som har kontroll på hela projektet.
 9. Efter projektets genomförande skall föreningen snarast inge en projektrapport senast 3 mån efter projektets färdigställande innehållande vad som gjorts, ekonomi och framtidstron

Särskilda villkor

 • Ägas/arrenderas av på orten verksam ideell förening.
 • Vara tillgänglighets anpassad per definition i begärd handlingsplan för anläggningen.
 • Hållas i tillfredställande och funktionsdugligt skick samt vara försäkrad.
 • Uppfylla säkerhetsföreskrifterna och vara brandsäkerhets besiktigad.

Handlingar som skall medfölja ansökan

 • Projektbeskrivning innehållande bakgrund, syfte och klara mål, kostnadskalkyler, finansiering och investeringsplan samt arbetsbeskrivning med tidsplan inkl. ritningar och ev. tillstånd.
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte/årsmöte som visar beslut om projektets genomförande samt vem som ansvarar för detta.
 • Äganderättshandling eller arrende/nyttjanderättsavtal om föreningen inte är ägare till anläggningen. Investeringen omfattatas av kommunens avskrivningstid 5 år
 • Försäkringsbevis

Beslutsprocess

 1. Sista februari skall ansökningarna vara kommunen tillhanda.
 2. Under febr/mars sammanställs ansökningarna och skickas på remiss till Bergs föreningsråd
 3. Mars behandlar Bergs föreningsråd ansökningarna och gör en prioriteringslista till Utvecklingsutskottet (Uu).
 4. April behandlas ansökningarna i Uu och överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
 5. Maj beslutar kommunstyrelsen och två veckor sen beslutet vunnit laga kraft
 6. Juni får föreningen tillgång till bidraget och starttillstånd kan ges under förutsättning att projektet är finansierat.

Förbehåll

 • Arbetena kan påbörjas så snart kommunens skriftliga beslut om beviljat investeringsbidrag är föreningen tillhanda. Dock skall kostnaderna vara på det år investeringsbidraget avser.
 • Om kostnaden för investeringen blir kostsammare kan föreningen inte påräkna ytterligare bidrag om ej synnerliga skäl till fördyringen föreligger.
 • Om anläggningen överlåtes/läggs ned eller försummas inom en 10-års period, eller om föreningen bryter mot villkoren för stödet, kan kommunen besluta att bidragsmottagare blir skyldig att återbetala erhållet bidrag eller del därav.
 • Föreningen är skyldig att hålla anläggningen försäkrad och säker
 • Föreningen är skyldig att tillmötesgå att kommunen kontrollerar arbetenas utförande och bidragens användning Om förutsättningarna för investeringen ändras på ett markant sätt, äger kommunen rätt att ompröva beslutet om bidraget
 • Om en investering som beviljats bidrag inte blir av eller om investeringen blir betydligt billigare än beräknat, skall de överblivna pengarna avsättas till framtida investeringar inom föreningslivet.

Särskilda förbehåll

Kommunen kan

 • behovspröva, reducera eller avslå ansökan i brist på medel.
 • kontrollera och har full insynsrätt i föreningen och följa upp sökandens verksamhet och investeringar.
 • återkalla ett beviljat stöd och verkställa återbetalningsskyldigheten p.g.a. oriktiga uppgifter och oegentligheter

Ansökan

Ansökan inges på fastställd och komplett i fylld ansökningsblankett till Bergs kommun senast sista februari (OBS om du har en blankett som det ett sista inlämningsdag på så gäller den inte) Ladda hem den aktuella blanketten här nedan

Ansökan nr 3 i blankettarkivet Investeringstöd (212-716) komplett i fylld ansökningsblankett till Bergs kommun PDF

Uppdaterad: 2019-01-23 10.10