Dela

Kontakta oss

10. Folkbildningsbidrag

Kommunens övergripande syfte med bidrag till ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete som ansluter sig till de mål-sättningar som staten fastställt i proposition 1990/91:82 om folkbildning.

Bergs kommun fastställer procentsatserna för grund- volym och målgruppsbidrag i samråd med studieförbunden. För studieförbund med verksamhet i flera kommuner skall handlingar vara så utformade att verksamheten i Bergs kommun klart kan urskiljas detta gäller såväl redovisning som verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen

Villkor

  1. Bidraget ges som ramanslag för kalenderår
  2. Studieförbundet skall vara godkänt av Folkbildningsrådet.
  3. Verksamheten skall bedrivas i Bergs kommun.
  4. Studieförbundet skall erhålla statligt stöd enl. beslut av Folkbildningsrådet.
  5. Studieförbundet disponerar bidrag till folkbildningsarbete.
  6. Studieförbundet bör beakta de av Bergs kommun presenterade prioriteringar/mål för folkbildningsverksamhet i sin verksamhet.

Grundbidrag

Bidraget fördelas enl. studieförbundens relativa andel av det totala bidraget föregående år och utgör 70% av det totala bidraget.

Volymbidraget

Fördelas i relation till studieförbundens andel av det totala antalet deltagande timmar (alla studiecirklar, kulturarrangemang och övrig folkbildning).

Målgruppsbidrag

Ett riktat bidrag till verksamheter med korttidsutbildade, handikappade, invandrare eller annan målgrupp som kommunen bestämmer. Bidraget fördelas i relation till varje studieförbunds andel av deltagartimmar (studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet) för angivna målgrupper.

Utöver ovan nämnda verksamhet kan kommunen i samråd med studieförbunden träffa överenskommelse om stöd till andra former av folkbildningsverksamhet (uppdragsutbildning, projekt etc.)

Handlingar som skall medfölja ansökan

  • Studieförbunden skall inge redovisningsrapport, verksamhetsberättelse innehållande bl.a. målsättning med verksamheten och plan för utvärdering och uppföljning och ekonomisk rapport.
  • För studieförbund med verksamhet i flera kommuner skall handlingar vara så utformade att verksamheten i Bergs kommun klart kan urskiljas. Detta gäller såväl verksamhetsberättelse, redovisningsrapporten och ekonomiska berättelsen

Ansökan

Inges av varje studieförbund till Bergs kommun tillhanda senast 31 mars genom egna ansökningsblanketter/redovisning från Folkbildningsförbundet.

Uppdaterad: 2017-03-28 09.29