Dela

Kontakta oss

Föreningsrådets syfte och mål

Föreningsrådet är till för alla föreningar i Bergs kommun. De föreningar som undantas är samfällighets föreningar väg- vatten- lys och fiskevårdsföreningar. Fritid är inte bara för barn och ungdomar, den sträcker sig hela vår levnad och är av yttersta vikt även för den äldre gruppen. Kommunens nya antagna folkhälsoplan pekar just på vikten av ett rikt fritidsliv med sociala mötesplatser och aktivitetsytor för alla åldrar.

Fritidsaktörerna står inför en del problem p.g.a stora avstånd till aktivitets ytor, mindre samhällsservice och allt färre ledare. Föreningarna har en del problem med att hitta och föryngra styrelsen. En del av dessa kan lösas med samverkan föreningar och aktörer emellan.

Kultur- och fritidsfrågan och bidragsansökningar handläggs idag på tre olika avdelningar. Handläggningen sker enskilt på avdelningarna utan vetskap och samordningsfunktion handläggarna emellan.

Bildande av föreningsråd

 • 12 oktober kl. 18.00 i Tingshuset, Svenstavik bildades Bergs föreningsråd.
 • ​Kulturrådet läggs ned och Idrottsalliansen är nedlagd.
 • Initialt bildar kommunen ett råd med representanter från idrotts- och bygdegårdsföreningarna, skoteralliansen samt pensionärs- och handikapprådet. Därefter kan flera föreningar tas in om intresse finns.
 • Tilläggsanslag om 45 000 kronor för att täcka rådets kostnader.

Syfte

 • Upprätthålla, utveckla och synliggöra kultur- och fritidssektorns betydelse för en hållbar samverkan, inflytande och kommunikation nu och i framtiden.

Innebörd

 • Större och bredare fokus på fritids- och kulturfrågor med gemensam plattform för föreningarnas samverkan och kommunikation.
 • Bollplank för beslutsfattare, föreningar och näringsliv i kultur- och fritidsfrågor
 • I de frågor och projekt som rör fritid, kultur och föreningar där kommunen är involverade skall kommunen delge information, inhämta synpunkter och bereda plats i möten för representant från rådet.

Målsättning är att skapa

 • samverkande kommunikationskanal mellan myndigheter/organisationer, ungdomar, äldre och föreningslivet i kommunen.
 • stabil remissinstans för kultur, fritid- och föreningsfrågor för organisationer, tjänstemän, kommunstyrelse och kommunfullmäktiges slutliga beslut.

Rådets arbetsuppgifter

Föreningarna och andra aktörer behöver samverka och ta lärdom av varandra. Frågor som rådet lämpligen skall kunna samverka och arbeta med är exempelvis:

 • Utvecklingsfrågor inom kultur, fritid, upplevelser och föreningar
 • Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre
 • Social samvaro, aktiviteter och gemensamma mötesplatser för unga och äldre
 • Bidragsmöjligheter och kriterier i allmänhet
 • Samordning av aktiviteter och aktivitetskalender
 • Drog, alkohol och doping samt övrigt missbruk

Uppdaterad: 2018-11-16 08.00