Dela

Kontakta oss

Enskilt avlopp

I första hand prövas om det finns möjlighet till anslutning till kommunal avloppsreningsverk i större tätorterna.  I dagsläget finns drygt 4000 enskilda avloppsanläggningar utanför tätorterna i Bergs kommun. För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs anmälan/ansökan från miljö- och byggnadsnämnden.

Detta behövs när du söker tillstånd för en enskild avloppsanläggning

 • Ansökningsblankett.
 • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras.
 • Förslag på vilken typ av anläggning som ska anläggas. Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan).
 • Avstånd till högsta grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras).
 • Protokoll på utfört jordprov (kornfördelningsanalys).

Provgrop

För att få reda på om marken är lämpad för infiltration måste man oftast ta ett jordprov i en provgrop på 1,5-2 meters djup på platsen där infiltrationen eller markbädden har tänkt anläggas. Provtagningsmaterial och anvisningar till detta finns på miljö- och byggkontoret men provet tar man själv. Provgropen ger också svar på grundvattenytan eller om det finns fast berg.

Skyddsavstånd

 • Avståndet från bädden till grundvattenytan eller fast berg får inte understiga 1 meter. I vissa lägen t ex vid högt grundvattennivå måste bädden byggas upphöjt. Då pumpas det avslammade vattnet till bädden.
 • Avståndet till sjö eller vattendrag ska vara minst 25 meter.
 • Avståndet till vattentäkt bör vara ca 20-200 meter beroende på förutsättningarna.

Anlita en kunnig entreprenör - det är viktigt!

Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden utbildar entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning.

Så här ska en avloppsanläggning vara uppbyggd

 • Dimensioneringen är den samma för permanent boende och för fritidshus.
 • Slamavskiljare ska alltid ha en volym av minst 2000 liter för fem personer hushåll och kan vara gjord av plast eller betong

Reningssteg

 • Markens eller omgivningens beskaffenhet avgör valet av reningsmetod. Nedan följer de vanligaste metoderna.
 • Infiltrationsbädd (minst 2x15 meter) kan anläggas om marken är genomsläpplig.
 • Markbädd (minst 2 x 12 meter) anläggs då marken är tät.
 • Kompakt infiltration/markbädd är tillverkade "moduler" som används i stället för infiltration eller markbädd. 
 • Minireningsverk av olika typer.

Ventilation:

Ventilation av bädden är viktig för att få så bra nedbrytning och livslängd som möjligt. Med bra ventilation undviks obehaglig lukt till omgivningen.

Utförandeintyg

När anläggningen är färdig ska en blankett "entreprenörsrapport" fyllas i tillsammans med entreprenören och skickas tillbaka till Miljö & bygg gärna med bilddokumentation.  

Uppdaterad: 2019-04-02 13.40