Dela

Kontakta oss

Översiktsplan Storsjö och Ljungdalen

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Storsjö-Ljungdalenområdet.

I kommunens program för översyn av översiktsplan för Bergs kommun anges att turistområdena har hög prioritet för att svara upp mot de insatsområden som särskilt anges i det regionala tillväxtprogrammet och i de kommunala målen. Turismen är idag den mest expansiva näringsgrenen i Bergs kommun och Jämtlands län varför det är viktigt att säkerställa lämpliga markområden för fortsatt utbyggnad.
 
Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp med representanter från området. Arbetsgruppen har varit överens om att försöka utveckla området med möjligheter till nya turistiska bäddar samtidigt som det är viktigt att bibehålla områdets småskaliga och naturnära karaktär. Planförslaget medger en utbyggnad av storleksordningen 5 — 6 000 bäddar och där avloppsfrågan är den största utmaningen för att möjliggöra fortsatt utbyggnad
 
Planförslaget har varit ute på samråd under våren 2010. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse som bifogas planhandlingarna. Yttrandena föranleder vissa ändringar och kompletteringar av planförslaget vilka framgår av samrådsredogörelsen. Kommunfullmäktige antog planen i juni 2011.

Uppdaterad: 2017-05-29 15.07