Dela

Kontakta oss

Klövsjö by

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Klövsjöområdet.

Klövsjö by är ett attraktivt område för boende med närhet till fjäll, utförsåkning, golfbana samt ett vackert läge i sluttningarna ner mot sjön. Byn utgör en värdefull miljö av riksintressen som kräver hänsynstagande med särskilda krav på placering och utformning av byggnader.

Bergs kommun har genomfört en översyn av översiktsplanen för Klövsjö by som ett led i att skapa attraktiva förutsättningar för inflyttning till bygden och till kommunen. Planen innehåller förslag på drygt 40 nya tomtplater samt riktlinjer för övriga områden.

Planen visar hur kompletteringar i bebyggelsen kan göras utan att de riksintressanta kulturmiljövärdena samt skyddet för landskapsbilden (fd. 19 § förordnandet) påtagligt påverkas.Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp från bygden. De angivna tomtplatserna har besiktigats tillsammans med länsstyrelsen.

Planen har varit ute på samråd samt hållits utställd under tre månader. De synpunkter som inkommit har sammanställts i en särskild samrådsredogörelse 2007-11-27 samt ett utlåtande.Kommunfullmäktige i Berg antog den 7 oktober 2008 Översiktsplan för Klövsjö by. Delar av Klövsjö omfattas av skydd för landskapsbilden (fd. 19 § Naturvårdslagen, idag naturreservat enligt Miljöbalken), riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv samt rennäringen (3 kap MB).

Uppdaterad: 2019-02-11 13.09