Dela

Kontakta oss

Hackåsbygden

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Hackåsområdet.

Planen visar hur kompletteringar kan göras utan att de riksintressanta kulturmiljö-värdena påtagligt påverkas. I planen redovisas också hur områdesskyddet (fd 19 § förordnande) från 1973 avses ersättas med kommunala områdesbestämmelser och kulturreservat för vissa delar.

Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp från bygden. De angivna tomtplatserna har besiktigats tillsammans med länsstyrelsen. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 23 juni — 31 aug 2005. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse. Planförslaget har hållits utställt under tiden 30 jan — 30 mars 2006.

Uppdaterad: 2017-05-29 15.05