Dela

Kontakta oss

Slutspurt för synpunkter på översiktsplanen

Klövsjö är en av de orter som behandlas i förslaget till översiktsplan

Den 31 mars är det sista chansen att lämna synpunkter på kommunens förslag till översiktsplan. Förslaget innehåller ställningstaganden om bland annat bebyggelse och kommunikationer, och kommer att vara vägledande för samhällsplaneringen i många år framöver.

Det är andra synpunktsrundan för förslaget till översiktsplan, som stötts och blötts en första sväng under 2017 under den så kallade samrådsfasen av planprocessen. Efter samrådet gjordes förslaget delvis om och sedan januari har det förnyade förslaget funnits tillgängligt igen för den som velat lämna synpunkter.

Nya bostäder på attraktiva platser nära service

Fokus i förslaget ligger mycket på att möjliggöra bostadsbyggande på attraktiva platser.

– Ett viktigt ställningstagande som föreslås är att kommunen ska prioritera bebyggelse med gångavstånd till exempelvis skola, omsorg och busshållplatser. Det är ett sätt även i framtiden kunna erbjuda en god livsmiljö i hela kommunen, med bra boendemiljö, närhet till kommunikationer och trygghet, säger Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, stadsarkitekt i Bergs kommun.

Ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar är en annan av översiktsplanens övergripande intentioner. Ett exempel på det är, förutom arbetet med att skapa bebyggelse där service redan finns, också ställningstagandet att det är viktigt med ett väl utbyggt bredbandsnät och bra internetuppkoppling för att behålla och förstärka en livskraftig glesbygd.

Det unika med varje plats är utgångspunkt

Just kommunens unika förutsättningar som utpräglad glesbygdskommun har också varit ett återkommande tema för arbetet.

– Utgångspunkten för översiktsplanen har från starten varit att vi vill ta tillvara på det unika i varje by, det är vår styrka. Tanken med planen är att skapa förutsättningar för varje plats att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och det som är unikt där, säger Eli Larsdotter-Brynhildsvoll.

Ett exempel är Hackås, kommunens näst största tätort, som med sitt attraktiva läge nära Östersunds arbetsmarknad är högintressant för bostadsbyggande. Samtidigt ligger hela Hackås mitt i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, så utveckling behöver ske med hänsyn.

– Hackås idag bygger på en fin bebyggelsestruktur på en mycket vacker plats. I de dialoger vi haft med byns invånare har det framkommit att det är den befintliga bebyggelsestrukturen som bör byggas vidare på, för att kunna utveckla platsen med respekt för det unika men utan att för den skull enbart konservera, säger Eli Larsdotter-Brynhildsvoll.

Så lämnar du synpunkter

För den som vill fördjupa sig i förslaget till översiktsplan och kanske rikta in sig på något visst område eller ett särskilt tema så finns översiktsplanen digitalt tillgänglig här på hemsidan.

Den som vill kan också besöka kommunens bibliotek för att läsa förslaget. Senast den 31 mars ska den som vill lämna synpunkter på förslaget ha gjort det.

Läs mer om och lämna synpunkter på översiktsplanen

Fakta - så blir en översiktsplan till

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som i text och kartor visar kommunens viljeinriktning för hur mark, vatten och byggd miljö ska planeras på längre sikt. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanen ska möta den förväntade utvecklingen i kommunen en längre tid framåt, med en tidshorisont på cirka 20 år.

Översiktsplanen behandlar den fysiska strukturen - hur bostäder, verksamheter, service, vägar, järnvägar och grönområden är lokaliserade i förhållande till varandra. Detta är av avgörande betydelse för möjligheterna att åstadkomma en hållbar utveckling och en god livsmiljö för kommunens invånare.

En översiktsplan är inte rättsligt bindande, som exempelvis en detaljplan är, men väger tungt vid beslut och är därför ett av de viktigare strategiska dokumenten för en kommun. Därför är processen med att ta fram en översiktsplan ofta lång, och innebär samråd och dialog vid flera tillfällen med såväl medborgare som andra intressenter.

En aktuell översiktsplan förenklar fortsatt arbete när kommunen sedan ska detaljplanera ett område, lämna förhandsbesked eller bygglov eller göra andra insatser. Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motiveras. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige pröva om planen fortfarande är aktuell, en så kallad aktualitetsprövning.

Uppdaterad: 2018-03-22 13.41