Dela

Kontakta oss

Klart med ny översiktsplan för Bergs kommun

Under kommunfullmäktige på torsdagen antogs* den nya översiktsplanen för Bergs kommun. Planen ska ge vägledning i frågor som rör mark- och vattenanvändning i kommunen de närmaste 15-20 åren.

Kommunens tidigare översiktsplan var inaktuell och en uppdatering var därmed högst nödvändig, menar kommunens stadsarkitekt Eli Larsdotter-Brynhildsvoll:

– Nu har vi bättre förutsättningar för att se på samhällsplaneringen i kommunen ur ett helhetsperspektiv. Vi kan titta på förutsättningar och utmaningar inte bara utifrån delområden utan utifrån hela kommunen, vilket gör att vi kan ta bättre beslut i frågor som rör till exempel detaljplanering och etableringar av olika slag, säger hon.

Ska vägleda kommande beslut

Men vad innebär egentligen en översiktsplan och de ställningstaganden som finns där?

– De ställningstaganden som finns i översiktsplanen kommer att bli vägledande när kommunen behöver göra avvägningar mellan olika intressen som till exempel behovet av bostäder kontra behovet av jordbruksmark, eller hur kommunens tätorter ska utvecklas. Så när vi handlägger exempelvis bygglov och detaljplaner så använder vi översiktsplanen som vägledning, säger Lina Byström, planingenjör i Bergs kommun.

Eli Larsdotter-Brynhildsvoll och Lina Byström lyfter fram tre av de viktigare ställningstagandena i översiktsplanen:

  • Byarnas styrkor ska vidareutvecklas – till exempel genom att bygga vidare på befintlig infrastruktur som vägar, avloppsnät och liknande för att skapa förutsättningar för att ha kvar samhällsservice som skolor, affärer och liknande i tätorterna även i framtiden.
  • Bostäder ska ses som ett så kallat väsentligt samhällsintresse i kommunen, vilket innebär att bostäder och bostadsbyggande prioriteras högt inom tätorter och på platser med rätt förutsättningar.
  • Betydelsen av de areella näringarna (till exempel jordbruk, skogsbruk och rennäring) lyfts fram och utövarnas kunskap inom dessa näringar ska tillvaratas i ett tidigt skede i samhällsplaneringsfrågorna.

Medborgardialog och synpunkter har påverkat

Arbetet med översiktsplanen har pågått i drygt två år och det har varit medborgardialog och synpunktsinhämtning i flera skeden.

– Dialogen och synpunkterna från medborgarna har varit mycket viktiga, till exempel hade vi som förslag från början att förtäta med bostäder och utöka de strandområden där man skulle få bygga i Vigge-Hoverberg, men där kom det in mycket synpunkter från boende i området och det förslaget är borta från den nuvarande planen, säger Eli Larsdotter-Brynhildsvoll.

En lite annorlunda sak med översiktsplanen är att den är helt digital.

– Det har varit viktigt att skapa ett format som kan involvera ungdomar, en översiktsplan siktar ganska många år framåt och de som påverkas mest av planen är de som är barn eller ungdomar idag – det är de som kommer att leva med resultaten, avslutar Lina Byström.

*beslutet om att anta översiktsplanen vinner officiellt laga kraft i samband med att protokollet från kommunfullmäktige justeras, vilket sker under vecka 25.

Uppdaterad: 2018-06-15 10.48