Dela

Kontakta oss

Köldmedier

Växthusgaser är alla gaser som bidrar till växthuseffekten. Fluorerade växthusgaserna (F-gaser) och ozonnedbrytande ämnen är en grupp bland växthusgaserna. De härstammar enbart från mänsklig verksamhet och har inte naturliga utsläppskällor.

Rapportering av utförda kontroller

Den återkommande kontrollen över köldmedieanläggningarna ska göras årligen av en ackrediterad kylentreprenör som utfärdar en kontrollrapport. Verksamhetsutövaren skall skicka rapporten till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år.

F-gaserna delas in i ämnesgrupper:

  •          fluorkolväten eller HFC-föreningar
  •          svavelhexafluorid SF6.

Den vanligaste förekommande HFC-föreningen i Sverige är HFC  som används inom många olika områden. Det vanligaste är som köldmedium. HFC används också vid tillverkning av isoleringsmaterial, som brandsläckningsmedel och som drivgas i bland annat astmainhalatorer.

SF6 är en mycket kraftig växthusgas som används vid högspänningsanläggningar och som skyddsgas vid gjutning av magnesium. SF6  har också använts i mindre mängder som ljudisoleringsmaterial i fönster. Gasen har också förekommit som gaskudde i joggingskor.

Utrustning (aggregat) som innehåller 3-30 kg köldmedium med kravet på återkommande läckagekontroll var tolfte månad.
Utrustning som innehåller 30-300 kg köldmedium gäller kravet på läckagekontroll en gång per sex månader.

Kontrollintervallet får dock halveras när "väl fungerande system för upptäckt av läckage är installerat (t ex gasvarningssystem)".

Bestämmelserna om finns samlade SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Uppdaterad: 2012-12-20 13.55