Dela

Kontakta oss

Egenkontroll

Egenkontrollen är ett effektivt sätt för verksamhetsutövaren att skapa ordning och reda och att leva efter lagen. Den innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått som tekniska åtgärder, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Ta ansvar för din miljöpåverkan genom egenkontroll

Det är verksamhetsutövare som ska visa att man arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Verksamheten måste alltså bedriva egenkontroll. Men egenkontroll är också ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. God egenkontroll ger kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det därför det bästa sättet att nå lagefterlevnad och minska riskerna för miljön.

Vad är egenkontroll?

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att  planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning i form av faktablad och handböcker för flera branscher.

Uppdaterad: 2015-11-09 11.01