Dela

Kontakta oss

Animaliska Biprodukter

Animaliska biprodukter,  ABP är allt från djurriket som inte är livsmedel. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel. Även naturgödsel är animaliska biprodukter.

Animaliska biprodukter är sådant från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel, samt naturgödsel. Av animaliska biprodukter kan utvinnas till exempel kött- och benmjöl, fett och gelatin avsett för foder eller tekniskt bruk. Sällskapsdjursfoder och organiska gödningsmedel tillverkas ofta av animaliska biprodukter, och kosmetika och medicintekniska produkter innehåller också ofta produkter av detta slag.

I förordningarna finns folk- och djurhälsobestämmelser om insamling, transport, lagring, bearbetning och användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter och framställda produkter, så att dessa produkter inte innebär några risker för människors eller djurs hälsa. I förordningen finns också bestämmelser om produkter som släpps ut på marknaden samt om export och transitering av animaliska biprodukter och framställda produkter.

Alla djurprodukter omfattas inte av förordningarna.

Vilka som inte berörs kan du läsa om i artikel 2 i förordning (EG) nr 1069/2009. Några exempel:

  • färskt sällskapsdjursfoder från detaljhandeln, där styckning och lagring enbart sker i samband med leverans direkt till konsumenten
  • obehandlad mjölk och råmjölk som bortskaffats eller använts på det ursprungliga jordbruksföretaget
  • hela kroppar eller delar från vilda djur som man inte misstänker vara smittade med eller påverkade av en sjukdom som kan överföras till människor eller djur, med undantag av vattenlevande djur som fångas i kommersiellt syfte, kroppar eller delar av vilda djur som används för att tillverka jakttroféer, samt biprodukter från slakt och styckning som uppstått vid godkända livsmedelsanläggningar
  • slaktbiprodukter från djur som slaktats på det ursprungliga jordbruksföretaget för privat konsumtion i det egna hushållet och som ska användas för hushållets egna sällskapsdjur
  • ägg, embryon och sperma avsedda för avel
  • matavfall, om det inte kommer från transportmedel i internationell trafik, är avsett som foder, eller är avsett att bearbetas vidare i enlighet med förordningarna eller användas i en biogasanläggning eller för kompostering.

Handelsdokument krävs om t ex gödsel transporteras mellan gårdar
Transportdokument av godkänd entreprenör för transporter t ex till godkänt förbränningsanläggning, 
Länsstyrelsen beslutar om åtling t ex vid skyddsjakt, omlastning av ABP mm
 
Ny lagstiftning som gäller från mars 2011 parallellt med Miljöbalken och Livsmedelslagstifningen. EU parlamentets och rådets 1069-2009 och EU kommissionens 142-2011 föreskrifter gäller som lagar i Sverige med svenska kompletteringar.

Uppdaterad: 2018-06-13 13.51