Dela

Kontakta oss

Miljöskydd

Luft, mark och vatten påverkas av föroreningar från många verksamheter. Inom miljöskyddsområdet bedriver vi rådgivning och tillsyn för att skydda och bevara miljön från skadlig påverk-an.

planta i handflator

Miljöskydd - Hushåll

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera efterlevnaden av de lagar och bestämmelser som reglerar detta område. Miljöbalken är den lag som reglerar hur vi handskas med vår miljö och riktar sig till alla. Det är inte bara företagare som berörs utan även som enskilda individer måste vi ta vår del av ansvaret.

För vissa verksamheter krävs det också att man söker tillstånd eller gör en anmälan till miljökontoret. Detta gäller t ex inrättande av enskilda avlopp och installation av värmepumpar. När en tillståndsansökan eller anmälan kommer in till miljökontoret görs en bedömning av hur miljön kommer att påverkas av den föreslagna åtgärden. Bedömningen görs utifrån aktuella lagar och kännedom om förutsättningarna i kom-munen. I de fall där åtgärden kan påverka miljön negativt kan villkor ställas på åtgärden.

Hör av dig till miljökontoret för råd och information om du är osäker på vad som gäller.

Miljöskydd - Företag

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.
Miljötillsynen regleras i miljöbalken och tillhörande förordningar. Arbetet omfattar bl.a. handläggning, tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden, granskning av årliga köldmedie- och  miljörapporter från tillståndspliktiga verksamheter.

Vi kontrollerar hur företagen sköter sin verksamhet ur miljösynpunkt och följer alla villkor i sina tillstånd eller beslut.
Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga (A och B), anmälningspliktiga (C) och övriga verksamheter (U).

Miljöfarlig verksamhet definieras enligt miljöbalken på följande sätt:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i punkt 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bl a ska företag som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport. Alla företag ska som kan påverka hälsa eller miljö bedriva egenkontroll . Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren kontrollerar, undersöker och vidtar förebyggande åtgärder för att motverka risk för påverkan på människors hälsa och miljön. Detta ska redogöras så att miljö- och hälsoskyddstillsynen kan kontrollera att egenkontroll verkligen bedrivs.
Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är avloppsreningsverk, verkstäder, ytbehandlare, träförädling, bilvårds- och förbränningsanläggningar, m.m.

Miljökontoret på Bergs kommun är den myndighet vars uppdrag är att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs. Miljökontoret ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna tillgodoses.

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?

Då krävs en anmälan till miljökontoret eller i vissa fall ett tillstånd från länsstyrelsen. Om du är osäker på vad som gäller för din planerade verksamhet så kontakta oss på miljökontoret.

Uppdaterad: 2017-02-14 10.53