Dela

Kontakta oss

Vindkraft

Översiktsplan för vindkraft i Bergs kommun. Bergs kommun har antagit en vindkraftspolicy och en vindkraftspolicy. Kommunen har gjort ett tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen  för vindkraft i kommunen.

  • Tillägg till översiktsplan för vindkraft i Bergs kommun
  • Bilaga 1. Fågelliv
  • Bilaga 2. Landskapsstudie
  • Bilaga 3. Turismstudie
  • Bilaga 4. Studieresor

Kommunfullmäktige antog en revidering av  Vindkraftspolicyn 2011-11-29 samt en Vindkraftsvision som har legat till grund för det fortsatta planarbetet. 

Processen för vindkraftverk

Bygglovsprövning görs om det handlar om vindkraftverk på upp till 6 verk under 150 m höjd. Verk som är högre eller om det är fler verk samlade handläggs ärendet med tillståndsprövning enligt miljöbalken. Dessa ärenden handläggs av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Den som vill bygga vindkraftverk måste ha samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet. Inför samrådet ska sökande ta fram underlag för att presentera sitt projekt. Under samrådstiden kan synpunkter lämnas till sökande.

När samrådstiden avslutats ska sökande sammanställa de synpunkter som kan ha kommit i en samrådsredogörelse. Denna handling ligger sedan till grund för den ansökan om bygglov som lämnas till miljö- och byggnadsnämnden eller tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Ansökan granskas.

De ärenden som kommunen handlägger skickas sedan ut till myndigheter, särskilt berörda och till fastighetsägare inom 2 km från närmaste verk. För att även andra ska ha möjlighet att lämna synpunkter kungörs ansökan på kommunens hemsida och i lokalpressen. När tiden för hörandet avslutats ska miljö- och byggnadsnämnden ta ställnig till de synpunkter som kan ha kommit in till kommunen. Ärendet beslutas sedan vid ett sammanträde i miljö- och byggnadnämnden.

Uppdaterad: 2015-05-27 16.21