Dela

Kontakta oss

Energi- och klimatstrategi

Bergs kommun ansökte och beviljades under 2010 "statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting" i enlighet med förordning 2009:1533.

Föreliggande dokument utgör energi- och klimatstrategi för Bergs kommun. Strategin är en naturlig fortsättning på det arbete som tidigare bedrivits i kommunen enligt nedanstående bakgrund.

  • Avse kommunens förvaltning samt hel- och majoritetsägda bolag.
  • Innehålla en nulägesanalys i form av en identifiering och översyn av kommunens energiaspekter.
  • Innehålla mål kommunen avser att uppnå till och med år 2014 och år 2020 för byggnader och transporter i den egna verksamheten.
  • Innehålla en handlingsplan för arbetet med energieffektivisering som syftar till att kommunens mål för energieffektivisering uppnås.

1.1. Bakgrund

I miljöpolicyn för Bergs kommun fastslås att kommunen, i sina roller som verksamhetsutövare, myndighet och ansvarig för Agenda 21, ska arbeta för en hållbar utveckling och sträva efter att skapa en bra miljö för kommande generationer mot bl.a. denna bakgrund inledde Bergs kommun under början 2000-talet ett miljöledningsarbete, därefter utformades ett klimatinvesteringsprogram och Bergs kommun deltog även i projektet REKLIM som delfinansierades av Naturvårdsverket.

Utgångspunkten för arbetet har hela tiden varit att utforma och uppnå lokala målsättningar kopplade till internationella, nationella och regionala målsättningar.

1.1.1 Internationella och nationella målsättningar

Den 10 januari 2007 antog EU-kommissionen ett energi- och klimatförändringspaket där rådet och Europaparlamentet uppmanades att godkänna:

  • ett oberoende EU-åtagande att minska växthusgasutsläppen med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer och målet att minska utsläppen med 30 % till 2020, förutsatt att andra industriländer också förbinder sig att göra jämförbara utsläppsminskningar,
  • ett obligatoriskt EU-mål på 20 % förnybar energi till 2020 och ett specifikt mål för 10% för biobränsle inom transportsektorn.

Strategin fick stöd av både Europaparlamentet och vid Europeiska rådets möte i mars 2007. Rådet uppmanade kommissionen att lägga fram konkreta förslag, bl.a. om hur insatserna ska fördelas mellan medlemsstaterna. I januari 2008 presenterade EUkommissionen ett åtgärdspaket enligt vilket Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser med 17% från år 2005 till år 2020 och andelen förnybar energi ska år 2020 uppgå till minst 49 %. Enligt EG-direktivet om effektivare energianvändning (2006/32/EG) ska också alla medlemsländer effektivisera energianvändningen med skäliga, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder.

Här hittar du

Uppdaterad: 2015-05-27 16.19