Dela

Kontakta oss

Mark, vindkraft, energiplan

Enligt Plan- och bygglagen är alla kommuner skyldiga att ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar mark- och vattenanvändningen samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i kommunen. Översiktsplanen ska visa viljeinrikt-ningen för ett område och fungera som utvecklingsplan.

byggherrar med ritning och dator

Översiktsplanen

Översiktsplanen är som namnet vittnar om, en översiktlig beskrivning av hur olika intressen prioriterats gentemot varandra. I en översiktsplan ska bl a de olika riktsintressena redovisas, infrastruktur, bebyggelse mm redovisas. Planen är endast vägledande men fungerar som underlag i b la kommande detaljplanearbete. Enligt nya Plan- och Bygglagen är kommunen skyldig att under varje mandatperiod revidera översiktsplanen för kommunen.

Vindkraft

Bergs kommun har genomfört ett tillägg till översiktsplanen som anger förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad inom kommunen. Planförslaget har varit utsänt på samråd under hösten 2010 samt varit utställd under tiden 13 maj tom 29 juli 2011. Kommunfullmäktige antog planen 2011-09-27. Under utställningstiden har 17 yttranden inkommit från både myndigheter, organisationer och enskilda. Nedan redovisas en sammanställning av inkomna synpunkter samt kommunens förslag till ställningstagande och ändringar. Yttranden som tillstyrker eller inte innehåller några konkreta synpunkter på översiktsplanen har behandlats mycket kortfattat i sammanställningen. Vindkraftsplan och dess bilagor finns under sidan Vindkraft.

Energi- och klimatstrategi

Bergs kommun ansökte och beviljades under 2010 "statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting" i enlighet med förordning 2009:1533.
Föreliggande dokument utgör energi- och klimatstrategi för Bergs kommun. Strategin är en naturlig fortsättning på det arbete som tidigare bedrivits i kommunen.
Läs mer på sidan Energi- och klimatstrategi.

Uppdaterad: 2016-05-06 14.48