Dela

Kontakta oss

Registrering och godkännande

Om du bedriver någon form av livsmedelsverksamhet ska den vara registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden eller godkänd hos Livsmedelsverket, och du är skyldig att anmäla verksamheten dit. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan registrering eller beslut om godkännande fattats. En registrering/godkännande är kopplad till verksamhetsutövaren och om företaget byter ägare ska ny anmälan ske.

Den huvudsakliga skillnaden mellan registrering och godkännande är att vid godkännande prövas anläggningen vid minst ett kontrollbesök på plats innan det tillåts släppa ut livsmedel på marknaden från anläggningen. Vid registrering görs denna granskning vid första offentliga kontrollen efter att verksamheten startat.

Registrering

Syftet med registreringen är att låta kontrollmyndigheten få kännedom om vad för typ av verksamhet en livsmedelsföretagare bedriver i en anläggning och var anläggningen är belägen, så att den myndigheten kan utföra kontroll. En företagare ska anmäla sin anläggning till kontrollmyndigheten i den kommun eller län där verksamheten avses att bedrivas. Anläggningar med mobil verksamhet ska skriftligen anmälas till kontrollmyndigheten i den kommun eller i det län där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas, eller till Livsmedelsverket om verket är kontrollmyndighet. Anmälan ska innehålla en beskrivning av verksamhetens art och omfattning. Beskrivningen ska i normaltfallet vara så pass utförlig att kontrollmyndigheten ska kunna göra en bedömning av kontrollbehovet, planera kontrollen och riskklassificera anläggningen. Mobila anläggningar som registreras ska dock få ett bevis om att de är registrerade och företagaren ska kunna visa att anläggningen är registrerad.

Lagstöd för livsmedelsföretagares registreringsskyldighet finns i:
• Förordning (EG) nr 852/2004, artikel 6 p.2,
• Förordning (EG) nr 853/2004, artikel 4 p.1b,
• LIVSFS 2005:20, 6-7 §§ (skyldighet att vara registrerad) samt 11 § (skyldighet att anmäla).

Anmälan om registrering ska vara Miljö- och Byggnadsnämnden tillhanda senast 2 veckor före verksamheten startar.
Använd blanketten för registrering av livsmedelsverksamhet.

Godkännande

Verksamheter som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung ska i princip alltid uppfylla kraven i både förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 853/2004. Detta gäller både hantering av obearbetade produkter av animaliskt ursprung, t.ex. rått kött, opastöriserad mjölk, färsk fisk, och vid framställningen av bearbetade produkter av animaliskt ursprung, t.ex. salami, ost, fiskbullar.

Godkännande av anläggningar innebär att företagaren har att visa för Livsmedelsverket att en anläggning uppfyller relevanta krav i lagstiftningen innan livsmedel får släppas ut på markanden från anläggningen. Kontrollmyndigheten har i prövningsprocessen att bedöma om de förutsättningar som företagaren visar upp, t.ex. tekniska lösningar av lokaler och utrustning, faroanalys av verksamheten
och rutiner t.ex. inom systemet för egenkontroll är tillräckliga och ändamålsenliga. Godkännandeprocessen mynnar ut i ett godkännande- eller ett avslagsbeslut. Kontrollmyndigheten ska besöka verksamheten på plats innan godkännande kan utfärdas. Vid besöket kontrolleras att företagets lokaler samt metoder och rutiner uppfyller lagstiftningens krav. Besöket ska dokumenteras.
Besök på plats bör begäras av företagaren och bör ske först då lokalerna är helt färdigställda med inredning och utrustning på plats.

Information om vilka anläggningar som är godkända inom EU ska göras tillgänglig för övriga medlemsstater och allmänheten. Varje anläggning som omfattas av förordning (EG) nr 853/2004 och godkänns av behörig myndighet ska föras in i Sveriges nationella register och tilldelas då ett godkännandenummer, som drivs av Livsmedelsverket.

Ett godkännande kan återkallas om det föreligger allvarliga brister. I samband med återkallande av godkännande för en anläggning ska även godkännandenumret återkallas.

Uppdaterad: 2014-10-06 15.44