Dela

Kontakta oss

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Offentlig kontroll ska fastställa att livsmedelsföretagaren når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta. Kontroll kan bestå av olika kontrollmetoder och kontrolltekniker, som kartläggning, övervakning, verifiering, revision, inspektion, provtagning och analys eller kombinationer av dessa.

I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) ges en översikt av hur den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan är organiserad, hur den genomförs och vilken strategisk inriktning den har. Planen omfattar kontroll av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. NKP finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera hur livsmedelslagstiftningen efterlevs i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning, utom i samband med revision och liknande fall när det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i förväg. Offentlig kontroll får också genomföras ad hoc, d.v.s. spontant och när det i det enskilda fallet krävs en kontroll, t.ex. vid matförgiftningsutbrott.

Den offentliga kontrollen kan bl.a. inbegripa följande moment:

  • granskning av livsmedelsföretagarens system för egenkontroll
  • inspektion av lokaler, utrustning, råvaror, halvfabrikat, material som kommer i kontakt med livsmedel, produkter och metoder för rengöring och underhåll, bekämpningsmedel, märkning och presentation
  • kontroll av hygieniförhållandena i livsmedelsföretaget
  • bedömning av livsmedelsföretagarens rutiner för god tillverksningssed (GMP), god hygienpraxis (GHP) och HACCP
  • granskning av relevant dokumentation, t.ex. resultat från egenkontrollen
  • utfrågning av livsmedelsföretagaren och berörd personal
  • avläsning av livsmedelsföretagarens mätinstrument och mätning med kontrollmydighetens instrument

Vid överträdelser av kraven i lagstiftningen ska nödvändiga sanktioner vidtas av myndigheten, som ska ta hänsyn till avvikelsens art och om företaget tidigare visat prov på bristande efterlevnad.

System för Egenkontroll

Med begreppet system för egenkontroll menas allt en företagare företar sig (alla åtgärder och rutiner, oavsett om de är skriftliga eller inte) för att producera säkra, redliga och rätt märkta produkter. Ett system för egenkontroll innefattar alla grundförutsättningar, tillämpningen av HACCP-principerna och sådana särskilda krav eller villkor som specificeras i lagstiftningen som faller utanför begreppen HACCP och grundförutsättningar.

Kontrollområden

För att underlätta kontrollen, den efterföljande rapporteringen, uppföljningen och kommuniceringen med livsmedelsföretagaren har Livsmedelsverket definierat följande s.k. kontrollområden:

1. Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon - flöden, planering, utformning, uppbyggnad, konstruktion, placering, utrymmen, planlösning, underhåll, flöden

2. Råvaror och förpackningsmaterial - råvaror, ingredienser, processkemikalier, material i kontakt med livsmedel, mottagningskontroll, information från livsmedelskedjan

3. Säker hantering, lagring och transport - förvaring, korskontamination, separering av råvaror, förpackningsmaterial, processkemikalier, färdiga produkter

4. Hantering och förvaring av avfall - avfall, returgods, animaliska biprodukter

5. Skadedjursbekämpning - skadedjur, skadeinsekter, tamdjur

6. Rengöring och desinfektion - rengöring, rengöringskemikalier, rengöringsresultat

7. Vattenkvalitet - vatten som används på anläggningen, inte dricksvattenproduktion

8. Temperatur - kylförvaring, frysförvaring, upptining, varmhållning, nedkylning

9. Personlig hygien - arbetsklädsel, handtvätt, hälsotillstånd

10. Utbildning - kompetens, kunskap i livsmedelshygien och HACCP, utbildningsplan

11. HACCP-baserade förfaranden - faroanalys, kritiska styrpunkter, övervakning, korrigerande åtgärder, validering, verifiering

12. Information - märkning, presentation, redlighet, information till allmänheten

13. Spårbarhet - från vem och till vem? återkallelse av felaktig produkt

14. Mikrobiologiska kriterier - förordning (EG) nr 2073/2005, livsmedelssäkerhetskriterier, processhygienkriterier

15. Övriga krav - alla andra krav som finns i lagstiftningen

De här punkterna bör även ingå i egenkontrollen för livsmedelsverksamheter. Rutinerna ska fungera och alla som arbetar med maten ska känna till och följa egenkontrollprogrammet. Dokumentationen från kontrollerna ska vara skriftlig. Egenkontrollen ska anpassas till den egna verksamheten och innehålla relevant information. För producerande verksamheter bör även provtagning vara en relevant del av egenkontrollen.

Efter att kontroll utförts på en livsmedelsanläggning skrivs en rapport. Rapporten skickas till livsmedelsföretagaren, och vid bristande efterlevnad har myndigheten en skyldighet att tillämpa sanktioner för att företaget ska avhjälpa bristerna.

Uppdaterad: 2012-12-20 13.56