Dela

Kontakta oss

Livsmedel och dricksvatten

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Alla som hanterar livs-medel ansvarar själva för att livsmedlen ska vara säkra.

glas med vatten på blå duk

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över, och strävar efter en god hygien i alla livsmedelsanläggningar inom Bergs kommun. Det innebär att vi gör regelbundna kontroller på rest-auranger, livsmedelsbutiker, skolkök, livsmedelsproducenter, tillfällig livsmedelsförsäljning och annan hantering av livsmedel. Vi ger även råd till den som vill starta en ny verksamhet och ut-reder misstänkta matförgiftningar och livsmedelsorsakade ut-brott.

Tillsyn och kontroll

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation som säljer mat som också ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den. Läs mer om hur kontrollen fungerar under "Offentlig kontroll" till vänster.
Det finns regler som alla som arbetar med mat måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan — produktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten — och de gäller både stora och små företag.

Livsmedelsverksamheter ska registreras eller godkännas och årligen betala tillsynsavgift.  Om du bedriver någon form av livsmedelsverksamhet ska den vara registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden eller godkänd hos Livsmedelsverket. Se vidare information till vänster.

Viktig lagstiftning

EUs lagstiftning täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. I dag är i stort sett all lagstiftning inom livsmedel gemensam i hela EU. Målet med lagstiftningen är säker mat för alla konsumenter. Säker mat uppnås genom att den hanteras, lagras, tillagas och märks på rätt sätt. Nedan följer ett urval av vår viktigaste livsmedelslagstiftning:

 • Förordning (EG) nr 178/2002  EU:s livsmedelslag
 • Förordning (EG) nr 852/2004  Hygienförordningen
 • Förordning (EG) nr 853/2004  Hygienförordningen för produktion av animaliska livsm.
 • Förordning (EG) nr 882/2004  Offentlig kontroll
 • Lag 2006:804   Livsmedelslag
 • Förordning 2006:813  Livsmedelsförordning
 • Förordning 2006:1166  Avgiftsförordningen
 • LIVSFS 2005:20  Hygien
 • LIVSFS 2005:21  Offentlig kontroll
 • LIVSFS 2001:30  Dricksvattenföreskriften
 • LIVSFS 2004:27  Märkning

Uppdaterad: 2017-10-19 15.18