Dela

Kontakta oss

Radon

Radon finns naturligt i markmaterialet i flera områden i kommunen. Detta kan medföra risk för förhöjda halter inomhus. Det enda säkra sättet att ta reda på radonhalten i sitt hus är att genomföra en mätning.

Beställ mätning genom miljökontoret eller direkt från ett ackrediterat företag.

Via SWEDAC (Sveriges nationella ackrediteringsorgan), i deras ackrediteringsregister, går det att söka och smidigt ta fram en lista på vilka ackrediterade mätlaboratorier som utför radon-mätningar i Sverige.

För att därefter beställa mätutrustning, för att mäta radon i sitt hem, tar man antingen själv kontakt med ett av företagen, eller så kontaktar ni kommunens Miljö- och byggavdelning så kan vi dels besvara frågor som uppkommer och sköta beställning av mätutrustning till er. Efter det att mätningen är utförd (oavsett om du tagit kontakt med kommunen eller ett ackrediterat företag) vill även kommunen ta del av resultaten för att bygga vidare på aktuell kunskap om Radonhalter i Bergs kommun.

Genom spårfilmsmätning undersöks radonhalten i hus. Du sätter själv enkelt ut mätdosorna. Man skall ha minst en mätdosa per bebott våningsplan och minst två mätdosor vid enplanshus. Placera minst en mätdosa i ett sovrum och i rum där du vistas mest, dock inte i kök eller våtrum (mer detaljerad hjälp för hur du bäst bör gå tillväga med mätningen medföljer mätutrustningen). Vill du mäta i exempelvis källare som inte är bebodd eller flera rum per våningsplan kompletterar du med ytterligare mätdosor. Kostnaden är idag ca 375-700 kr/hus (beroende på husets storlek och utformning).

  • Vilka gränsvärden gäller?
    Sverige har ett riktvärde för radon i bostäder. Det är att radongashalten ska vara lägre än 200 Bq/ m3.

  • Vad bör jag göra som fastighetsägare?
    Först och främst: Mät radonhalten! Det går inte att avgöra hur hög radonhalt det finns i ditt hus utifrån vad grannen har. Ditt hus kan vara byggt på ett annat sätt, ha annan ventilation, stå på radonhaltiga schaktmassor med mera. 

  • Vad kan man göra åt problemet?
    Om radonhalten är förhöjd i bostaden finns flera möjliga åtgärder. För det första måste man säkerställa varifrån radonet kommer (mark, byggnadsmaterial, vatten eller en kombination). Det är ofta klokt att göra åtgärder stegvis. Exempel på åtgärder är tätning av bjälklag, öka luftväxlingen genom installation av olika typer av ventilationsanordningar, installera radonsug eller radonbrunn.

Hälsorisker

Vid exponering av radongas utsätts kroppen för en ökad stråldos. Radondöttrarna fäster på partiklar i luften och följer med ner i lungorna.
Detta kan leda till cellförändringar och lungcancer.

Strålskyddsinstitutet bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Kombinationen rökning och radon ökar risken.

Om radon

I berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium bildas en gas som varken luktar eller syns: radon. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som kan fastna på damm och rökpartiklar i luften. Radon mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) eller per liter vatten (Bq/l).

Radon kan komma från marken

Om husgrunden har sprickor och otätheter kan gasen från luftporer i jorden tränga in. Det gäller även otäta rörgenomföringar. I en byggnad råder normalt ett lägre tryck, på grund av ventilationen, än i den underliggande marken. Hur mycket radon som kommer in i byggnaden beror på hur huset är byggt och hur ventilationen är utformad.

Radon kan komma från byggnadsmaterial

Alunskifferbaserad blå lättbetong innehåller radium och avger radongas. Denna betong användes ofta som byggnadsmaterial mellan åren 1927-1975. Alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, innehåller ofta höga halter av radium och avger radongas. Betongstenarna förekommer framförallt som väggmaterial, men även som bjälklag. Hur hög radongashalten blir inomhus beror bland annat på ventilationens utformning.

Radon kan komma från vattnet

Radonrikt vattnen förekommer relativt ofta i bergborrade brunnar och i kallkällor som tar sitt vatten från sprickor i berget. I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga. Det kommunala dricksvattnet har låg radonhalt. Om man har radonhaltigt vatten kan radongasen spridas till inomhusluften via de små vattendroppar som bildas när man duschar eller spolar vatten i kranen.

Uppdaterad: 2018-05-28 17.20