Dela

Kontakta oss

Värmepumpar

För installation av en värmepumpsanläggning i berg, mark, grund- eller ytvatten behövs en anmälan till Miljö- och Bygg — enligt Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten skall få kännedom om de värmepumpsanläggningar som planeras. Anmälan ska göras i god tid innan installationsarbetet påbörjas. Samtidigt ges då möjlighet att ge de råd och ställa de krav som är nödvändiga för att undvika att skada för miljön eller olägenheter för människors hälsa skall uppstå. Att t ex placera anläggningen inom ett skyddsområde för vattentäkt eller för nära en grannes vattentäkt är exempel på sådant som lagstiftningen syftar till att förhindra.

Detta är viktigt eftersom vi vill försäkra oss om att anläggningen inte är olämplig med hänsyn tagen till anläggningstyp, lokalisering, köldmedium och köldbärare. Anmälan värmepump skall göras av verksamhetsutövaren, dvs. fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.

Till anmälan skall bifogas en karta där byggnader, egna eller grannarnas dricksvattenbrunnar samt borrhål eller kollektorslang ritas in. Markera även om grannarna redan har värmepumpar. En enkel skiss duger som karta, den måste dock vara tydlig och skalenlig.

Intresset för att välja värmepumpsanläggningar som uppvärmningskälla har ökat stadigt under de senaste åren. Med en vanlig villapump kan du minska din energiförbrukning med cirka en tredjedel. Dessutom minskar du utsläppet av växthusgaser jämfört med till exempel oljeeldning. Detta alternativ ses av allt fler som ett både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att värma sin bostad.

Uppdaterad: 2017-11-16 11.19