Dela

Kontakta oss

Planprocessen

En ansökan om planbesked kommer in till kommunen. Ansökan behandlas av miljö- och byggnadsnämnden och får antingen positivt eller negativt besked.

bild på planprocessen i översikt

PROGRAM

Ett planprogram upprättas i de fall det anses nödvändigt och kommunen gör en behovsbedömning om planens genomförande kan innebära en betydande miljöpåverkan. Ett samråd kring programmet genomförs där yttranden från sakägare och myndigheter sammanställs och kommenteras i en redogörelse.

PLANBESKED

Planbeskedet beviljas av miljö- och byggnadsnämnden och planarbetet kan påbörjas. 

SAMRÅD

Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till inriktning på fortsatt planarbete. Planförslaget bearbetas och revideras. Samrådshandlingar upprättas. Om miljökonsekvensbeskrivning behövs tas ett förslag till det fram. Samråd genomförs med bl a sakägare och myndigheter - yttranden sammanställs och kommenteras i en redogörelse.

GRANSKNING

Samrådsförslaget bearbetas och revideras. Granskningshandlingar upprättas. Inkomma yttranden sammanställs och kommenteras i ett utlåtande. Mindre ändringar får förekomma.

ANTAGANDE

Detaljplanen antas.

LAGA KRAFT

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandet under förutsättning att ingen har överklagat planen.

Nya planförfarande från 1 januari 2015

beskrivning av planförfarande 2015

Klicka på bilden för att förstora den

Uppdaterad: 2019-02-08 12.27