Dela

Kontakta oss

Vad styr byggandet

?

Samhället har regler för vad som får och inte får göras när du till exempel ska bygga ett nytt hus. Ett hus som byggs kommer att påverka sin omgivning under lång tid, kanske flera generationer. Därför finns reglerna som ska se till att både dina och allmän-hetens intressen tas tillvara.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan över hela kommunen. Översiktsplanen ska vara aktuell och visa hur kommunen har tänkt att vatten- och markområden ska användas. Den ska också visa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Vissa områden kan ha en fördjupad översiktsplan.

Detaljplan

En detaljplan gäller mindre områden som planläggs mer noggrant för att visa vad som får göras inom området. I en detaljplan finns bestämmelser om hur stora fastigheterna får vara, hur mycket du får bygga på varje fastighet, hur frågor som vatten, avlopp och sophantering ska lösas och mycket annat.

Detaljplaner finns framförallt i tätbebyggda områden. Kommunen kan svara på frågan om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanelagt område och vad planen säger.

Byggrätt

En fastighet inom detaljplanelagt område har en bestämd byggrätt. Den talar om vad som får byggas, hur stora och hur många byggnader samt utformning på byggnaderna.

Restriktioner

Vissa områden i Bergs kommun berörs av områden som är utpekade som riksintressen. Det finns olika typer av riksintressen. Vi har naturmiljöer, kulturmiljöer och områden utpekade för friluftsliv i kommunen. Det finns områden i kommunen som är rika på fornlämningar av olika slag. Det kan till exempel vara fångstgropar.

Bergs kommun har en rik fäbodkultur med många fäbodar bevarade. Inom fäbodarna kan det finnas restriktioner på vad man får och inte får göra.

För att få bygga i närheten av vatten krävs en strandskyddsdispens. Samma regler gäller i hela landet. Dessutom måste hänsyn tas till risken för översvämningar och andra risker. När ny bebyggelse planeras måste även klimatförändringarna tas med i beräkningen.

Inom vattenskyddsområden gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Samhällsintresset att skydda dricksvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, uppställning av fordon, spridning av bekämpningsmedel, borrning m.m.

För att kunna få ett bygglov är säkerheten mycket viktig.

Regelverk

I plan- och bygglagen, PBLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan du läsa när bygglov och bygganmälan krävs.
Boverkets byggregler, BBR 20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är föreskrifter som talar om hur delar av egenskapskraven ska uppfyllas vid nybyggnad och tillbyggnad.
Eurokoderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster talar om hur konstruktionskraven ska uppfyllas.
Andra lagar och regler kan också påverka vid byggärenden.

Uppdaterad: 2015-04-29 16.11