Dela

Kontakta oss

Strandskydd

För att skydda våra vattendrag har vi ett generellt strandskydd i Sverige.

Var gäller strandskyddet?

Längs sjöar och vattendrag gäller strandskyddet från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Varför finns strandskyddet?

I och omkring strandkant finns den största artrikedomen av djur och växter. Fåglar, fiskar och andra djur behöver det grunda vattnet och stranden för såväl uppväxtmiljö som för att hitta mat. Deras livsmiljö måste kunna skyddas så att den inte förstörs.

Alla ska vi ha möjligheten att vistas vid sjöar, åar, bäckar och hav genom allemansrätten. Strandskyddet finns för att både allmänhetens, djurens och växternas intressen ska skyddas.

Vilka åtgärder innefattas av strandskyddet?

  • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
  • Gräva eller förbereda byggnationer
  • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att använda områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
  • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Till exempel pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Dispensen för byggande på land ges av miljö- och byggnadsnämnden och beslutas normalt i samband med bygglov eller förhandsbesked.

I vissa fall är det Länsstyrelsen som ger strandskyddsdispens. Länsstyrelsen handlägger också ärenden som handlar om vattenverksamhet.

Om du gör något utan strandskyddsdispens finns det ingen lagstadgad preskriptionstid. Du kan alltså bli skyldig att riva och återställa miljön långt efter åtgärden gjordes.

LIS-områden

Kommunen kan i sin översiktsplan peka ut LIS-områden. LIS står för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Det är områden som kommunen anser kan stimulera den lokala utvecklingen. LIS-områdena ska ha särskilda skäl som medger att kommunen kan ge strandskyddsdispens. Arbete att ta fram dessa LIS-områden pågår just nu runt om i kommunen.

Ansöka om strandskyddsdispens

Om du önska bygga eller anlägga något inom 100 meter från strandkant behöver du söka strandskyddsdispens hos miljö- och byggnadsnämnden i Bergs kommun.

För att din ansökan ska kunna behandlas snabbt är det viktigt att vi får in alla uppgifter som vi behöver.

Uppdaterad: 2015-10-05 14.32