Dela

Kontakta oss

Rivning, marklov och skyltar

Ska en byggnad rivas eller ska markarbeten utföras, krävs nästan alltid tillstånd från kommunen. Ska en skylt sättas upp ska ett skyltlov sökas. Nedan beskrivs när lov och anmälan för dessa tre åtgärder krävs samt vad som är viktigt att tänka på.

Anmälan om rivning

Ska du riva en byggnad krävs nästan alltid en anmälan om rivning. Detta gäller även om bara en del av byggnaden ska rivas. Syftet med en anmälan är att säkerställa att allt rivningsmaterial tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

Då en anmälan om rivning görs ska en kontrollplan för rivning skickas med. Kontrollplanen ska visa hur rivningsmaterialet ska tas om hand.

Rivningslov

Ligger rivningsobjektet inom detaljplanelagt område behöver du söka rivningslov.  Hör med kommunen vad som gäller för ditt ärende.

Även vid rivningslov behöver du skicka med en kontrollplan för rivning.

Byggnaden som ska rivas kan i vissa fall behövas för bostadsförsörjning eller så bör den bevaras på grund av dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde.

Mark

Schaktning eller fyllning av mark som medför ett ändrat höjdläge för en tomt eller allmän plats, kan kräva ett marklov. Detta avgörs om markarbetet utförs inom eller utom detaljplanelagt område.

Uppfyllnader eller schaktningar för anläggande av nya "skaftvägar" (i samband med tomtdelning) kräver också marklov.

Skyltar

För att sätta upp skyltar inom detaljplanelagt område krävs ett bygglov för skylt, skyltlov. Ska skylten placeras intill en väg som trafikverket ansvarar för krävs ett medgivande för uppsättande av skylt från trafikverket.

Ska en skylt placeras utanför detaljplanelagt område ska ansökan prövas hos länsstyrelsen.

Uppdaterad: 2019-01-03 08.25