Dela

Kontakta oss

Olovligt byggande

När ett bygge inte följer de regler som gäller måste miljö- och byggnadsnämnden ingripa. Det är dessa som brukar kallas ”svartbygge”. Det finns många olika sätt att ingripa, beroende på vad som gjorts eller inte gjorts.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa saker, det vanligaste är att man påbörjat ett bygge utan startbesked. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

I plan- och byggförordningen, PBF, anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen. Byggnadsnämnden kan bara besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls om det är oskäligt.

Avgiftsbeloppen är kopplade till area och prisbasbelopp och är olika beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.

Den som riskerar att få betala en byggsanktionsavgift ska ha möjlighet att yttra sig innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Beslutet om sanktionsavgift ska delges den som är avgiftsskyldig.

Avgiften måste betalas in inom två månader från det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige om inte byggnadsnämnden i beslutet har bestämt en senare tidpunkt. Om byggsanktionsavgiften inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd. Förelägganden kan i olika utsträckning kombineras med verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning

Lovföreläggande

Lovföreläggande ska användas när en åtgärd som kräver lov har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden.

Föreläggande om underhållsutredning

Föreläggande om underhållsutredning får användas när det finns brister i under-hållet av ett byggnadsverk.

Åtgärdsföreläggande

Åtgärdsföreläggande får användas när en åtgärd som skulle ha gjorts inte har vidtagits.

Rivningsföreläggande

Rivningsföreläggande får användas när ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte har satts i stånd inom skälig tid.

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet får användas när ett byggnadsverk inom område med detaljplan innebär stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av ändrade förhållanden.

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet innebär att byggnadsverket antingen ska tas bort eller att det ska vidtas någon annan åtgärd som avhjälper eller minskar olägenheterna. Det kan också innebära att stängsel ska anordnas eller att utfart eller annan utgång mot gator eller vägar ska ändras.

Föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används

Föreläggande om stängsel kring industrianläggningar får användas när ett byggnadsverk för industriändamål inte längre används och det finns risk för olycksfall. Föreläggandet innebär att stängsel ska anordnas.

Uppdaterad: 2015-05-06 11.26