Dela

Kontakta oss

Nybyggnadskartor

När ansökan om lov görs ska enligt Plan- och bygglagen 9 kap 21 § de ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som behövs för prövningen.

Vid bygglovansökan behövs bland annat en situationsplan över aktuell fastighet. En nybyggnadskarta utgör ofta underlag till situationsplanen.

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är en karta som redovisar bland annat angränsande gator bredd och höjdlägen, avstånd till omgivande bebyggelse, den bestämmelser som gäller för fastigheten, befintliga ledningar, plushöjder mm.

När du ansöker  om ny- och tillbyggnader behövs en situationsplan över tomten. Denna bör normalt vara grundad på en nybyggnadskarta. Detta är viktigt för att bland annat va-anläggningar, kraftledningar, fornlämningar, servitut och nyttjanderätter skall kunna redovisas.

I vissa fall räcker det med situationsplanen, till exempel om du ska bygga till, framförallt om tillbyggnaden är långt från tomtgräns och när du ska bygga komplementbyggnader. Det är miljö- och byggnadsnämnden som avgör när det behövs en nybyggnadskarta.

Riktlinjer

Vid bygglovansökan ska en situationsplan som redovisar planerad byggnads läge på fastigheten lämnas in. Grundkravet är att situationsplanen ska grundas på en nybyggnadskarta. I vissa fall kan kartunderlag med lägre detaljeringsgrad och noggrannhet godtas. Detta beror på vad som ska byggas, var fastigheten är ligger, var på fastigheten det ska byggas, mm.

I Bergs kommun ställs följande krav på innehållet i nybyggnadskartorna:

Nybyggnadskarta - inom detaljplanerat område

 • Skala 1:500
 • Format A4 eller A3
 • Fastighetsgränser, servitutsområden och eventuell tomtplatsavgränsning
 • Befintliga byggnader och anläggningar på eller nära tomt ritas ut
 • Detaljplanens områdes- och bestämmelsegränser
 • Angränsande gatas/vägs båda begränsningslinjer enligt gällande detaljplan alternativt befintlig gatas/vägs båda begränsningslinjer
 • Väsentliga terrängföremål, träd, häckar, stödmurar, större stenblock mm
 • Vatten-, avlopps- och eventuellt fjärrvärmenät samt anslutningspunkter till fastigheten
 • Elskåp
 • Höjd visas med antingen höjdpunkter med tillräcklig täthet alternativt med höjdkurvor med höjdpunkter i tomthörn och vid byggnad
 • Gatas/vägs höjd angiven i detaljplan alternativt gatas/vägs verkliga höjd
 • Höjd på centrum brunnslock
 • Byggnader anges med höjd på färdigt golv, även på intilliggande fastigheter
 • Nybyggnadskartan ska ange fastighetsbeteckning, adress, kommun, upprättare och datum för upprättande
 • Beställare, skala, koordinatsystem, utgångspunkt i plan samt norrpil

Nybyggnadskarta - utanför detaljplanerat område

 • Skala 1:500
 • Format A4 eller A3
 • Fastighetsgränser, servitutsområden och eventuell tomtplatsavgränsning
 • Befintliga byggnader och anläggningar på eller nära tomt ritas ut
 • Befintlig gatas/vägs båda begränsningslinjer
 • Väsentliga terrängföremål, träd, häckar, stödmurar, större stenblock mm
 • Vatten-, avlopps- och eventuellt fjärrvärmenät samt anslutningspunkter till fastigheten
 • Elskåp
 • Höjd visas med höjdkurvor med höjdpunkter i tomthörn och vid byggnad
 • Gatas/vägs verkliga höjd
 • Höjd på centrum brunnslock
 • Byggnader anges med höjd på färdigt golv, även på intilliggande fastigheter
 • Nybyggnadskartan ska ange fastighetsbeteckning, adress, kommun, upprättare och datum för upprättande
 • Beställare, skala, koordinatsystem, utgångspunkt i plan samt norrpil

Uppdaterad: 2015-04-29 16.08