Dela

Kontakta oss

Kontrollplan

Ska du göra något som kräver bygglov, rivningslov eller som måste anmälas enligt plan- och byggförordningen ska du ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen är ett hjälpmedel som ska se till att du får ett så bra resultat som möjligt vid din åtgärd. Med kontrollplanen ska du som byggherre kunna visa att du kan uppfylla bland annat de tekniska egenskapskrav, förvansk-ningsförbud och varsamhetskrav som finns i plan- och bygglagen.

Kontrollplanens syfte

Byggherren är skyldig att se till att det finns en kontrollplan för de lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som byggherren vill göra. Med kontrollplanen ska byggherren kunna visa att åtgärden uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagen och de lagar, förordningar, föreskrifter och beslut som meddelats enligt plan- och bygglagen.

Kontrollplanen ska anpassas efter det som ska utföras och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att kunna visa att åtgärden kan komma att uppnå de krav som finns i plan- och bygglagen. Där finns de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning av bland annat byggnader, anläggningar och tomter samt krav på varsamhet av byggnadsverk och tomter.

Kontrollplanen fastställs av miljö- och byggnadsnämnden i samband med startbeskedet.

Tekniska egenskapskrav

Plan- och bygglagen 8 kap 4 § tar upp de tekniska egenskapskrav som du som byggherre ska uppfylla.

  • Bärförmåga, stadga och beständighet – byggnadsverket ska byggas så att det anpassas för den användning det ska ha och den plats det ska stå på.
  • Säkerhet i händelse av brand – både att brand kan upptäckas i tid och att den kan hindras från att sprida sig.
  • Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 
  • Säkerhet vid användning – du ska till exempel inte kunna falla, bränna eller skära dig eller kunna bli instängd i byggnadsverket.
  • Skydd mot buller – det kan handla om buller från en gata, men också om stegljud i en byggnad eller buller från installationer i byggnaden.
  • Energihushållning och värmeisolering – tänk på att det dyraste i en byggnad är den uppvärmning som krävs under tiden huset brukas.
  • Lämplighet för det avsedda ändamålet – de funktioner som behövs i en byggnad ska också finnas där, till exempel ska en bostad ha plats så du kan sova, laga mat och äta samt sköta din hygien.
  • Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga – byggnadsverket ska kunna användas även av de som kan ha olika handikapp och av såväl unga som gamla.
  • Hushållning med vatten och avfall

Förbud mot förvanskning

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Det gäller också för anläggningar, tomter, allmänna platser och bebyggelseområden.

Varsamhetskrav

Om du ska ändra eller flytta en byggnad, ska du göra det varsamt, så att du tar hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Detsamma gäller för bygglovspliktiga anläggningar.

Kontrollplanens innehåll

Det ska i kontrollplanen finnas uppgifter om vilka kontroller som ska göras och vem som utför kontrollerna. Finns det något som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden ska det framgå. Vilka arbetsplatsbesök som nämnden ska göra och när besöken bör göras ska också finnas i kontrollplanen.

Vid rivningsåtgärder ska du visa hur du ska ta om hand det avfall som blir. Om det förekommer farligt avfall ska det redovisas och hur det farliga avfallet ska tas om hand.

Kontrollplanens uppbyggnad och utseende

Du som byggherre kan välja hur du vill att din kontrollplan ska se ut, huvudsaken är att du får med det innehåll som behövs. Vid små projekt som till exempel små uthus eller skyltar kan det kanske räcka med 2-3 punkter och att du bifogar foton. Vid större projekt kan kontrollplanen vara många sidor lång med många kontrollpunkter.

När kontrollplanen tas fram bör du som byggherre, tillsammans med kontrollansvarig om sådan krävs, tänka över vilka delar av projektet som är av stor betydelse eller innebär någon typ av risk. Utifrån det tas kontrollpunkterna fram i kontrollplanen.

Kontrollpunkterna ska tala om VAD som ska kontrolleras. Det ska även framgå HUR det ska kontrolleras. Ska det göras någon provtagning eller räcker det att titta? MOT VAD det ska kontrollen göras? Är det mot en monteringsanvisning, detaljritning eller branschstandard? Det ska också stå VEM som ska göra kontrollen och plats ska finnas för signatur och datum NÄR kontrollen görs.

Fastighetsförteckning, vem som är byggherre och eventuell kontrollansvarig ska framgå i kontrollplanen. Byggets organisation ska finnas med, så att det går att se vem som utför vilket jobb.

Slutligen ska det finnas en plats för underskrift och datum som fylls i när bygget slutförts och kontrollplanen ska skickas till kommunen för att kunna få ett slutbesked.


Här hittar du exempel på hur kontrollplanenPDF kan se ut i enklare ärenden och förslag på kontrollpunkterPDF till kontrollplanen.

Uppdaterad: 2015-04-29 16.07