Dela

Kontakta oss

Kontrollansvariga

Vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det som regel finnas en eller flera kontrollansvariga.

Kontrollansvariga ska vara certifierade och ha en självständig ställning. Det är byggherren som föreslår en kontrollansvarig för byggnadsnämnden som sedan godkänner den kontrollansvarige i bygglovsbeslutet.  Det är dock inte alltid det behövs en kontrollansvarig, det finns några undantag. 

När behövs det en kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Redan vid projekteringen av projektet är det lämpligt att utse en kontrollansvarig, då många val görs tidigt i processen som sedan påverkar de kontroller som sedan ska göras.

I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Av bygglovbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

När behövs det inte någon kontrollansvarig

Vid vissa enklare åtgärder krävs det ingen kontrollansvarig. Det är de relativt okomplicerade ärenden där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • andra små ändringar än ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL.
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser kräver rivningslov, eller
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

Det behövs inte heller någon kontrollansvarig för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • transformatorstationer

Miljö- och byggnadsnämnden kan trots detta besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, förutom för dem som inte kräver lov eller anmälan.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. För att kunna visa detta måste den kontrollansvariga vara certifierad. Certifieringen görs av ett ackrediterat certifieringsorgan. Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig.

Övergångsbestämmelser för kravet på certifiering

Sedan PBL trädde ikraft den 2 maj 2011 har det funnits övergångsbestämmelser i lagen. Övergångsbestämmelserna innebar att byggnadsnämnden fram till 30 juni 2013 kunde utse personer som inte är certifierade till kontrollansvariga.

Den som under övergångsperioden har utsetts till kontrollansvarig med stöd av övergångsbestämmelsen får slutföra arbetet, även om arbetet som kontrollansvarig för den aktuella åtgärden inte slutförs före den 30 juni 2013.

Sedan 1 juli 2013 gäller att samtliga kontrollansvariga ska vara certifierade.

Den kontrollansvariges roll

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

 • tekniska samråd
 • besiktningar och andra kontroller, samt
 • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvariges självständiga ställning

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför arbetet som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige exempelvis inte bör vara en nära släkting eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Den kontroll-ansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Olika kontrollansvariga kan utses för olika delar av ett byggprojekt. Om flera kontroll-ansvariga utses, ska byggherren bestämma vem av dem som ska ha samordnings-ansvaret.

Att avsluta uppdrag som kontrollansvarig

Om en kontrollansvarig lämnar sitt updrag ska det meddelas till miljö- och byggnadsnämnden. Byggherren är då skyldig att lämna förslag på en kontrollansvarig som miljö- och byggnadsnämnden får utse.

Om byggherren anser att en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter, ska byggherren omedelbart underrätta miljö- och byggnadsnämnden om detta. Anser miljö- och byggnadsnämnden att kontrollansvarig inte fullgjort sina skyldigheter, kan nämnden besluta att befria den kontrollansvariga från uppdraget. Även då är byggherren skyldig att lämna förslag på ny kontrollansvarig som nämnden får utse.

Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. Detta eftersom det, i de flesta fall, ska finnas en kontrollansvarig som bland annat har i uppgift att bevaka att kontrollplanen följs.

Uppdaterad: 2016-10-26 07.21