Dela

Kontakta oss

Byggherrens ansvar

Den som vill bygga ett hus blir byggherre. Byggherren ska fun-gera som en samordnare för projektet vilket innebär en hel del ansvar oavsett vilken entreprenadform som nyttjas. Nedan följer en kortfattad beskrivning av byggherrens ansvar.

Med byggherre menas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherren ska se till att arbetet följer de lagar och föreskrifter som finns och uppfyller de krav som kommunen ställt. De tillstånd och godkännanden som krävs ska bygg-herren se till att ordna från kommunen eller andra myndigheter.

Innan arbetet påbörjas ska ett startbesked utfärdats av byggnadsnämnden. Byggherren bär det fulla ansvaret för att byggnaden, anläggningen eller installationen uppfyller gällande bestämmelser under byggtiden och då den färdigställts.

Byggherren ska anmäla en kontrollansvarig som bl.a. ansvarar för tillsynen av att lagar och förordningar följs och att egenkontroller utförs.

Även om inte bygglov eller anmälan krävs bär byggherren ansvaret för att kraven i lag-stiftningen blir uppfyllda.

Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen ligger under byggherrens ansvar. I vissa fall kan en byggmiljösamordnare krävas. Ansvaret för den yttre miljön vilar även det på byggherren.

En kontrollplan ska byggherren upprätta. Ett förslag på en sådan ska tas fram av byggherren med hjälp av den som är kontrollansvarig. Kontrollplanen fastställs av miljö- och byggnadsnämnden  i samband med startbeskedet.  

Uppdaterad: 2018-06-08 11.55