Dela

Kontakta oss

Brandfarliga varor

Innehav och hantering av brandfarlig vara är tillstånds- eller anmälningspliktig och i vissa fall behövs dessutom bygglov.

Tillstånd

Ansökan om tillstånd sker hos Jämtlands Räddningsförbund. 
Räddningstjänstförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd krävs om man överskrider olika gränsvärden för hur stor volym som får hanteras i olika situationer. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk som en juridisk person. Tillståndsinnehavaren ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen. Tillståndstiden är tidsbegränsat och tillståndet kan återkallas.

Anmälan

För tillfälliga åtgärder, till exempel vid marknad då man använder gas för uppvärmning i korvstånd, räcker det med en anmälan till Norra jämtlands räddningstjänstförbund (inte kommunen). Anmälan ska göras i god tid (en till två veckor) innan verksamheten startar. Föreståndare för hanteringen ska finnas.

Föreståndare

För hantering av anmälningspliktig/tillståndspliktig mängd brandfarlig vara ska det finnas en person som ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt. Denna person ska skriftligen anmälas till Norra jämtlands räddningstjänstförbund.

När krävs bygglov?

Bygglov krävs för att inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
Bygglov krävs inte om det är fråga om en mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Detta innebär att anordningar, som behövs för oljeeldning i en byggnad samt bensin- och oljeförråd för det egna jordbruket, inte behöver bygglov.

Om man ordnar en invallning till en cistern, exempelvis ett betongtråg, och lägger ett tak över, så räknas det enligt Plan- och bygglagen som en byggnad och kan kräva bygglov. (Men enligt LBE räknas det som utomhusförvaring, och det är dessa gränsvärden som gäller vid eventuell tillståndsansökan.)

Slutavsyning efter tillståndsgivning

När samtliga krav i Räddningstjänstens remissyttrande är åtgärdad, skall den sökande kalla Räddningstjänsten till slutavsyning. Slutavsyning ska göras innan du får ta en ny anläggning i bruk. Då ska besiktningar och andra kontroller (t ex tredjepartskontroller) vara klara. Är allt klart får du ett utlåtande med formuleringen att anläggningen får tas i bruk. Du ska då också ha anmält vem som ska vara föreståndare och sett till att han/hon har kompetens för uppgiften.

Tillsyn

Under tiden tillståndet gäller får du då och då besök av Norra Jämtlands räddningstjänstförbund, som ansvarar för tillsynen och som ska se till att säkerheten fungerar. Brister som upptäcks ska rättas till.

Uppdaterad: 2018-06-08 11.40